Archive for the ‘Kontrolní komise Konference AeČR’ Category

Zejdovi oslovili prezidenta Evropské unie

Sunday, November 17th, 2013

http://aeronoviny.cz/storage/eu_chairman.pdf
Případ Zejdovi se již dotýká nejvyšších politických míst a nejvyšších míst ve světovém leteckém sportu.

Proč? Proč taková ostuda? Připosraný prezident AeČR Dvořák
Proč? Proč to neřeší funkcionáři AeČR? Proč to neřeší preszident Dvořáka? Proč to neřeší Kontorolní komise AeČR? To nikdo z nich nevidíé, že nám to jako celé české letecké komunitě dělí obrovskou ostudu po celém světě? Odpověď je strohá a jednoduchá: Dvořák se bojí do této věci zasáhnout, s porominutím sere před Zejdou strachy! Členové Kontrolní komise AeČR jsou DODALEM zpacifikovaní a zřejmě zkorumplovaní šašci, kteří se bojí pípnot.
Pánové !!!
Jan STARÝ – AK Přibyslav
Jiří HAVLIGER – VAK Perdubice
Petr JIRÁNEK – AK Toužim
Lubomír MOTL – AK Kyjov
Jan SUCHÝ – GAC Benešov
v čem s bývalými svazarmovci jedete? Proč mlčíte? Za celý rok 2013 jsme od Vás neviděli jedinou revizní zprávu! Podíleli jste se na rozkrádání AeČR a proto teď musíte mlčet? Dostali jste zaplaceno za mlčení? Vyhrožuje Vám Dodal nebo Dvořák? Kde je příčina Vašeho mlčení?? Proč napracujete pro komunitu která si Vás zvolila v naději, že že ukážete jak se v AeČR věci mají?

Sumasumárum
Nejednou bylo v Aeronovinách napsáno, že Případ Zejdovi šel krásně řešit v době, kdy se Dvořák stal podruhé prezidentem AeČR. Byly k tomu všechny předpoklady. Dnes to řeší FAI, EU, Policie ČR, prezident Zeman, Protimonopolní úřada a další orgány.. naše babička by řekla: Co to máme v AeČR za voly a blby funkcionáře, že to nechali dojít tak daleko??

Připosraná KRK AeČR! Estébák Dodal jim zakázal mluvit a konat?

Tuesday, June 4th, 2013

Uplynulo půl roku a od členů nové Kontrolní a revizní komise AeČR jsme se nedozvěděli ani “píp” i přesto, že tato komise dostala celou řadu podnětů jak od členů AeČR, tak od lidí mimo AeČR. Že se něco dozvíme, alespoň třeba trochu srandy, jaksi nezafungovalo ani na apríla🙂

Složené komise podělaných
Jak plyne ze záznamu z voleb, kontolní komisi obsadili tito lidé:

Jan STARÝ – AK Přibyslav
Jiří HAVLIGER – VAK Perdubice
Petr JIRÁNEK – AK Toužim
Lubomír MOTL – AK Kyjov
Jan SUCHÝ – GAC Benešov

Nastrčenci, kryjící záda estébákovi Dodalovi a jeho kumpánům, nebo vystrašení připosranci, neschopní nějaké akce? Tak nějak to působí na celou leteckou komunitu. KRK je daná stanovami, které byly registrací AeČR na Ministerstvu vnitra povýšeny na zákon. KRK by měla fungovat jako na drátku, kontrolovat chod AeČR a odpovídat jak veřejnosti, tak hlavně členům AeČR na zaslané podněty.

Trochu pomůžeme
Celé je to smutné, komise která má kontrolovat to asi má zakázané. Darmo obsahuje (zdálo se na první pohled) nepošpiněná jména, zřejmě tomu tak není a noví členové KRK AeČR jsou zřejmě také estébákem Dodalem vydíratelní a ovlivnitelní. Jelikož je situace jaké je, doba pokročila, zasíláme stížnost na ministerstva a další organizace, které mají právo a povinnost státem dotované AeČR kontrolovat. To by v tom byl čert, aby nám to AeČR aspoň někdo řádně neproklepl, když už toho (snad údajně) řádně zvolená Kontrolní a revizní komise z nějakého důvodu není schopná:)

Sumasumárum
KRK AeČR i přes to, že je obsazena na první pohled celkem slušnými jmény, je opět a znovu obyčejnou šaškárnou a ne respektu hodnou kontrolní komisí.. Byla tato komise zvolena úmyslně aby kryla špínu a podvody v “mlejnici”, nebo byla tato komise zpacifikována estébákem Dodalem? Na to nám jistě odpoví kontrolní orgány státy..

Mává AeČR falešnou vlajkou KRK?

Vlasta Dvořák: Slovo po konferenci

Thursday, March 25th, 2010

Vážení přátelé, milí aeroklubáci.

Chci vám touto cestou poděkovat za vaše hlasy pro moje zvolení. Dlouho jsem váhal, mám či nemám kandidaturu na funkci odmítnout, ale nakonec jsem to pojal jako výzvu a děkuji vám všem, kteří jste svým hlasem alespoň symbolicky ocenili moji dosavadní práci.

Všichni dobře chápeme, že splnění usnesení konference nezáleží jenom na mě, i když svoji řídící roli v tomto procesu nezpochybňuji, ale je to především práce týmová, proto záleží na všech členech nového Výboru a jednotlivých komisí. Konferenci máme už za sebou a teď začnou pracovat komise odborností a Výbor na plnění její usnesení, které by mělo přinést očekávané změny v činnosti AeČR.

Všechny atributy změn jsou popsány v moji vizi, kterou konference přijala a je součástí usnesení. Potud je to správně nastavené. Ale bohužel jsme všichni , sám sebe nevyjímám, byli trochu nepozorní a některé zásadní a určující atributy se nedostaly do usnesení konference. Mým úkolem bylo konferenci přednést stav flotily a návrh na její další využití. Na názory, které jsou osobitým postojem některých členů nemůžeme dát, musíme dát na názor statutárů, nebo delegátů konference. Přednesl jsem, že statutáři poslali požadavky na využívání techniky AeČR na rok 2010, ze kterých vyplývá, že chtějí flotilu zachovat. Lze tak i odvodit z výsledných průměrných náletů, které vyplývají z vašich požadavků. K tomu jsem přednesl odborné stanovisko letového ředitele a technika, ze kterého vyplývá nutnost se zbavit 8 letadel. Přednesl jsem také , že se 8 kusů letadel prodá a utržené peníze se použijí na udržení zbývajících letadel v provozu, nebo na nákup nových letadel. A že je k tomu nutné, aby konference rozhodla jednak o způsobu prodeje a posléze o investovaní utržené částky.

Navíc jsem požadoval, aby konference určila do jaké částky pohybu s majetkem může rozhodnout výbor o od které částky už musí rozhodnout konference, třeba i mimořádná. Nestalo se tak, VII.konference nerozhodla. Bude to teda bod mimořádné konference, nebo pracovního setkání statutárů někdy v průběhu roku. Samozřejmě, že předmět hlasování dostanou statutáři včas do svých ČO, aby o tom mohli jednat ve svých organizacích. Myslím si, že je to standadní postup a zcela legitimní. Zatím je v usnesení konference pojistka, že jakoukoliv finanční transakci nad 500tis. Kč musí projednat KK. Což je zatím dostačující.

Dne 31.3.2010 začíná pracovat nový výbor a myslím si, že by jsme tak mohli do konce června výše zmíněným postupem rozhodnout o způsobu prodeje určených letadel a investování utržené částky.

Přeji vám beznehodový vstup do nové letové sezony.

Vlasta Dvořák

Zpráva kontrolní komise AeČR pro konferenci dne 20.3.2010

Wednesday, March 24th, 2010

V období od minulé konference pracovala kontrolní komise (KK) ve složení: Vladimír Janek, Martin Ježek,Miloš Nývlt, Vojmír Piskovský a Přemysl Vávra (předseda). V návaznosti na zjištění v předchozím období se KK soustředila následující oblasti:

1) účetnictví AeČR
2) nakládání s majetkem AeČR
3) ekonomická efektivnost jednotlivých oblastí činnosti AeČR
4) řešení stížností členů AeČR

Úvodem je třeba konstatovat, že podmínky pro práci KK nebyly přiměřené, zejména co se týká přístupu k informacím. KK na tuto skutečnost písemně upozorňovala Výbor, ale zlepšení bylo dosaženo až v posledních týdnech před konferencí. Přes ztížené podmínky KK učinila řadu zjištění a navrhla patřičné změny ve fungování AeČR, které však ne vždy byly Výborem AeČR realizovány.

Účetnictví: KK průběžně upozorňovala ve svých zprávách na problémy s vedením účetnictví. AeČR a souvisejících činností v ekonomické oblasti. Výbor se však tímto problémem začal vážněji zabývat až počátkem roku 2009. Za velmi nešťastný považuje KK způsob přechodu na nový účetní systém MONEY, který probíhal v letech 2007 – 2009 a který prakticky dlouhodobě znepřístupnil účetní data pro kontrolní činnost. KK konstatuje, že se k datu konání této konference podařilo problém vyřešit a AeČR má nyní funkční účetní systém, bohužel přetrvávají pochybnosti KK o vhodnosti vybraného účetního SW.

Inventury: AeČR neprováděl inventury dlouhodobého majetku a zásob. KK následně připravila směrnici pro provádění inventur. V průběhu posledního období se AeČR pokusil inventury provádět, nebyly však dotaženy do fáze řádného závěrečného protokolu s vyhodnocením rozdílů. Podle předběžných informací z ekonomického úseku však při inventurách nebyl zjištěn podstatný inventarizační rozdíl.

Oběh zásob: Původní oběh zásob byl nestandardní a nebylo možné dohledat náhradní díly po jejich vydání z centrálního skladu. Následně KK připravila návrh směrnice o oběhu ND, která standardizovala a zprůhlednila
oběh ND. Následně byla sjednána nová smlouva s provozovatelem ULS.
Vnitřní předpisy: KK zjistila, že některé vnitřní předpisy přidělují některým zaměstnancům velké rozhodovací a podpisové pravomoci neodpovídající rozsahu jejich odpovědnosti (např. případ úpravy platových podmínek zaměstnanců výkonným ředitelem bez schválení Výboru a presidenta)

Škody způsobené na majetku AeČR: KK zjistila, že škody nebyly evidovány, jejich řešení nebylo dokumentováno. Na základě zjištění KK byla následně ustanovena škodní komise, která tyto škody nyní projednává.
Nemovitosti AeČR: KK upozornila na způsob pronajímání nemovitosti v Olomouci. Následně se presidentovi AeČR smlouvu podařilo vypovědět a sjednat novou. KK také zjistila, že nemovitost ve Vyškově byla v roce 2006 prodána bez řádného projednání ve Výboru AeČR.

Hodnota majetku AeČR: KK měla v úmyslu předložit konferenci ucelený přehled o majetku AeČR, bohužel z důvodů prodlení s poskytnutím podkladů se nepodařilo tento záměr uskutečnit. Reálnou hodnotu majetku
AeČR lze proto jen hrubě odhadnout v širokém intervalu 90 až 220 mil Kč.

Letecké sportovní centrum: LSC je samostatnou právnickou osobou, která není ze strany zřizovatele (AeČR) nijak řízena ani dozorována. Výbor následně rozhodl o včlenění LSC do struktury AeČR a jeho přímém řízení
prezidentem a sekretariátem AeČR.

Čerpání a rozdělování dotací a příspěvků SAZKY: KK prověřila způsob rozdělování finančních prostředků a neshledala rozpor mezi stanovenými pravidly a skutečným čerpáním dotací. KK se nevyjadřovala ke konkrétnímu rozdělení finančních příspěvků, neb toto je plně v kompetenci odborných komisí a záleží jen na nich, jak tyto prostředky budou použity. Komise však doporučila výboru AeČR a jednotlivým odborným komisím, aby zveřejnily konkrétní použití těchto finančních prostředků.

Správa letadlové flotily: Ze stávající evidence nebylo možno vyhodnotit skutečnou rentabilitu jednotlivých letadel a to zejména z důvodů chybějícího časového rozlišení náklady na velké opravy a revize.

Stížnosti projednávané komisí:
– Skuteč a Hořice – neplatnost usnesení konference konané v březnu 2006
– Aviatic Sport – vedení mimořádné konference v prosinci 2007
– O. Souček, I. Zíbarová – výsledek výběrového řízení na výkonného ředitele AeČR
– Glider Aerobatic club – vlastnictví transportního vozíku ke kluzáku ASK-21
– Aeroklub Frýdlant – škoda na letounu Z142
– Jiří Blaška – zrušení mandátu delegáta mezinárodní parakomise
– Glider Aerobatic club – výběr Centra sportovní přípravy letecké akrobacie
– Aeroklub Toužim – odvolání proti platbě spoluúčasti na nehodě OK-ZRB
– J.Rybář – stížnost a žádost o doplacení odměny za vedení účetnictví

Závěr KK:
Přes množství zjištěných nedostatků není celkový stav AeČR kritický, v některých oblastech, např. k odbornému leteckému řízení, neměla KK žádné výhrady. V jiných oblastech, zejména správy majetku, bude na Výboru a presidentovi aby realizovali řadu nápravných opatření a změn, neboť AeČR nemá aktuálně dostatečné vnitřní ochranné mechanizmy při nakládání s majetkem AeČR.
KK při své činnosti nezjistila žádné úmyslné poškození AeČR, jeví se jako pravděpodobné, že veškeré identifikované nedostatky byly způsobené chybějícími zkušenostmi v konkrétních oblastech nebo prostou lidskou nedbalostí. Pro další období je velmi důležité, aby AeČR měl kvalifikovaně řízenou oblast ekonomiky a
financí, neboť tato oblast dnes vykazuje dle mínění KK největší řadu nedostatků.
Činnost KK byla však celkově silně ovlivněna omezeným přístupem ke klíčovým informacím, informace získávala KK obtížně, s časovým skluzem nebo v nepoužitelné podobě.

K identifikovaným nedostatkům je třeba na tomto místě uvést, že hlavní zjištění KK nemají své kořeny ve funkčním období presidenta p. Dvořáka, ale mají své počátky v době předchozí. Pana Dvořáka KK pokládá naopak za presidenta velmi akčního, který je schopen razantně prosazovat potřebné změny, někdy bohužel bez dostatečné předchozí přípravy.

Doporučení KK pro konferenci – návrh bodu usnesení:
Konference rozhodla o zlepšení podmínek práce KK:

1) KK může na základě svého usnesení přímo požadovat po kterémkoli zaměstnanci AeČR vysvětlení či předložení podkladů pro kontrolní činnost KK v jakékoli oblasti činnosti AeČR. Nesplnění požadavku KK musí být promítnuto do osobního hodnocení příslušného pracovníka. Z tohoto důvodu podléhá celkový
objem určený na variabilní složky mezd zaměstnanců vyjádření KK.

2) Vydání či změna jakéhokoli vnitřního předpisu AeČR podléhá vyjádření KK. Připomínky KK k předpisům jsou závazná.

3) Jakákoli plná moc opravňující kohokoli k nakládání s majetkem AeČR převyšující 500 tis. Kč v tržní či účetní hodnotě podléhá vyjádření KK.

V Praze dne 20.2.2010

Konference v oficiálních číslech

Tuesday, March 23rd, 2010

Zdroj: AeČR

Konference v číslech:

Konference se zúčastnilo 189 ze 230 řádně pozvaných delegátů – 82,17 %

Tito delegáti disponovali ve smyslu Stanov AeČR 5.832 hlasy z celkových 6.545 hlasů – 89,11 %

– motoráři 1.323 hlasy

– plachtaři 3.068 hlasů

– parašutisté 1.441 hlas

Usnesení:

Usnesení VII. konference AeČR je přístupné odtud

Přednesené zprávy:

(bude postupně doplňováno)

Zpráva prezidenta AeČR Vlastimila DVOŘÁKA za uplynulé volební období 2006 – 2010 je přístupná odtud

Vize Prezidenta AeČR pro činnost AeČR v období 2010 – 2014 je přístupná odtud

Zpráva předsedy Kontrolní komise Přemysla VÁVRY za uplynulé volební období 2006 – 2010 je přístupné odtud

Záznam z předání Schengenské štafety Švedskému předsednictví EU: zde

A co dál? Nadšení, poděkování a obavy…

Monday, March 22nd, 2010

Na jedné straně nadšení a poděkování za soustavnou a dobře odvedenou práci, na druhé straně pesimismus, že to stejně byla námaha na nic, protože se nakonec pohádají a paragánama to začne. Tolik obsah mailů do redakce Aeronovin těsně po konferenci. Pánové a dámy klííídek ! Udělal se jen první krůček, to hlavní teprve přijde. Jaké kroky to budou už vyplynulo z minulého dění,poďme se na některé podívat.

Nejdříve minulost:

1) Dodal – průšvih minulosti největší. Co bude přesně v této věci dále, záleží jak ne Dodalovi samotném, tak novém Výboru. Počkáme si na další vývoj události a pak se přizpůsobíme. Cílem je samozřejmě “věc Dodal” co nejšetrněji od dění v AeČR odseparovat. Výbor už se vyjádřil jasně, se zbytkem jako je hrozící soud a msta jinými cestami už si nějak poradíme.

2) Příprava konference v duchu socialismu. Proběhla na chlup stejně jako ty minulé. Vše připraveno v tajnosti a zveřejněno na poslední chvíli s jasným úmyslem nedat čas na přípravu. Už bylo řečeno mnoho, takto se konference po čtyřech letech nedělá. Konference kde není čas na všechny projevy a kde se politizuje a taktizuje s časem nemá žádnou úroveň a vůbec nic neřeší. Je to ztráta času. Příští konference se musí připravit zcela jinak a s její přípravou začít mnohem dříve.

3) V tuto chvíli nesmyslné návrhy na rozbití a založení nového AeČR. Už také bylo řečeno, je nutnost zopakovat, že to by bylo poslední co dnes potřebujeme. Naopak, jestliže mají Brskovský s Dvořákem něčeho dosáhnout v průběhu jednání s kýmkoliv a kdekoliv, musí mít v ruce silný argument v podobě počtu členské základny. Je nad Slunce jasné, že tento argument je základním a nejpodstatnějším nástrojem k dosažení jakéhokoliv cíle!

4) Kontrolní činnost AeČR. Současný stav je holým nesmyslem, který za 20 let ukázal, že nefunguje a perspektiva jeho funkce je z pohledu jednoduché logiky nulová. Kontrolní komise uvnitř systému AeČR je jen “přitakávací” kontrolní komisí jen tak, aby se vše zdálo čisté a posvěcené. Takto to dále nejde dělat. Je to ten samý nesmysl, jako když si policajti vyšetřují kolegy vlastní inspekcí, o armádě a armádní polici platí to samé. V civilu pak máme podobný případ u mudrů kteří když pochybí, jejich kolegové z posudkové komise pak chladnokrevně vyhlásí, že zákrok bysl správný kolega mudr chybu neudělal, jen pacient prostě nepřežil – jeho (pacientova) chyba 🙂 Pokud má kontrolní komise fungovat, musí fungovat zvenku a musí být v opozici vůči systému uvnitř AeČR. Ne však s cílem kritizovat a bourat, ale naopak s cílem hodnotit a ukázat vedení AeČR jak se jejich práce projevuje na veřejnosti (v této chvíli zda vůbec) a pak požadovat nápravy a změny. Lidé kteří se kontrolní činnosti ujmou, musí být nezávislí aktivisté, nejlépe takoví, kteří splňují definici moudrého člověka. Tedy lidé znalí pravdivé! historie AeČR jako celku. Dodalova železná opona už padla, opět je dovoleno mluvit bez strachu, že se jakýkoliv komentář vrátí jako bumerang ve formě zkrácené dotace domovskému aeroklubu nebo znemožněním používání techniky AeČR. Tuto znovu nabitou svobodu je potřeba udržet pevně v rukách!

Budoucnost:
1) Projev na veřejnosti. Podle jednoduchého pravidla, na co nejvíce veřejných akcích co největší přítomnost nejlepších lidí a nejlepší techniky jakou AeČR má. Je jedno, zda mezi Zejdovou probíhá jakýkoliv spor a na jaké úrovni je jeho aktuální řešení. Pro veřejnost je Zejdová držitelkou mnoha rekordů a ocenění. Tím to končí a neexistuje, aby Zejdová nepředvedla na každém větším leteckém dnu ten nejlepší větroň jakým AeČr v danou chvíli disponuje, stejně jako ten nejlepší akrobat to nejlepší akrobatické éro! Jakékoliv spory musí jít stranou.

2) Jednání se státem a vyjasnění vzájemných požadavků. Opět 20 let stará koncepce a současné politicko-ekonomické dění vyžaduje zcela nový přístup státu k věci. Stát musí jasně říci, zda bude házet peníze do díry a pak se nebude (nebo jen na oko) starat, nebo zda změní svůj postoj s pohlídá si, zda peníze jdou tam, kam byly určeny a nekončí na účtech funkcionářů.

3) Medaile a rekordy ze všech činností. To je sport, to je jeho cílem a proto jej všichni děláme. V průběhu konference jsem mluvil jak s trénéry, tak s mnoha sportovci. Susmasumárum, za socíku se komunista staral 100x lépe! Dnešní sportovec má z AeČR nulovou podporu. Sežeň si vše co je potřeba, hlavně peníze a lítej. Přivez medaile, potřeseme Ti rukou, dostaneš tajnou obálku a nediv se, že po rozbalení v ní najdeš srdečný pozdrav “děkujeme pěkně cos pro nás udělal” 🙂

Vlasta Dvořák 3500 Jirka Duras 1600

Sunday, March 21st, 2010

První reporty z konference přicházejí. Největším překvapením je kandidatura Jirky Durase na prezidenta AeČR během posledních sekund diskuze. I přesto, že Jirka Duras měl téměř nulovou předvolební kampaň, získal úctyhodných 1600 hlasů oproti Vlastovi Dvořákovi s 3500 hlasy.

Celé je to smutné, v redakci Aeronovin jsme si vybrali Jirku Durase již dávno, avšak tehdy kandidaturu odmítl Jiří Duras – Nový šéf AeČR?
Od Jirky je to divný přístup, protože na poslední chvíli by se taková důležitá rozhodnutí přijímat neměla a co horší, Jirka nepředložil svou vizi ani jako kandidát na motorovou komisi. Takto by se rozhodně kandidát na volby připravovat neměl…

Na druhou stranu, asi je to tak dobře:
– Dvořák má už spoustu věcí rozjetých, bylo by nesmyslné mu nedat šanci tyto věci dotáhnout do konce…
– Durasovým akro svěřencům by se také asi nelíbilo, kdyby se Jirka věnoval místo jim práci prezienta…

Navrhovatel: Paraklub Delta BRNO

Sunday, March 21st, 2010

Návrh na zásadní změny stanov AeČR.
Navrhovatel: Paraklub Delta BRNO

1. Členem volených a jmenovaných orgánů se nemůže stát majitel subjektu, provozujícího letecké práce nebo leteckou dopravu či jinou podnikatelskou účast v letectví a příbuzných aktivitách.

2. Kandidáti narození před rokem 1971 předloží nejméně 3 měsíce před volbami svůj výpis z Rejstříku trestů a negativní Lustrační osvědčení.

3. Prezident je volen přímou volbou z více kandidátů, kteří s dostatečným předstihem nejméně 3 měsíce před volbami přednesou své vize pro dobře fungující klub.

4. Prezident je placená funkce na dobu určitou a je odpovědný členské základně za chod AeČR.

5. Zvolený prezident si vybere poradce za každou odbornost. Tato funkce bude na plný úvazek a na dobu určitou. Za poradce a jejich činnost odpovídá Prezident AeČR.

6. Výbor AeČR je sestaven v lichém počtu za každou odbornost (3+3+3). Členové výboru se nevolí, ale nově zvolený Prezident je jmenuje
z navržených kandidátů v předepsaném poměru. Tento výbor předkládá a řeší požadavky členské základny směrem k prezidentovi a tím k celému AeČR.

7. Zaměstnanci AeČR, členové výboru a delegáti např. v FAI, předloží jednou ročně písemně zprávu o své činnosti, aby byla zpětná kontrola, jak Výbor, poradci či Prezident AeČR pracovali.

8. Konference se bude konat jednou v roce. Zde bude předložena ke schválení roční účetní uzávěrka, návrh rozpočtu na následující období a také mohou být vzneseny interpelace na vedení AeČR. Jednou za čtyři roky bude konference volební.

9. Každá odbornost si zvolí samostatně na své konferenci zástupce, kteří chtějí pracovat ve Výboru AeČR, Kontrolní komisi AeČR a Sportovní komisi AeČR.

10. Veškerý majetek AeČR bude převeden v nejkratší době na základní organizace (za způsob rozdělení bude zodpovídat Výbor AeČR).

11. Prezidentovi AeČR je možné vyslovit nedůvěru nejdříve po roce jeho činnosti. Navrhovatelé – nejméně 1/ 3 klubů – musí 3 měsíce před konferenci předložit zdůvodnění a zároveň navrhnout nového kandidáta. Stávající Prezident a nový kandidát se utkají v živé debatě přenášené přes internet nejméně 14 dní před konferencí. Na konferenci se hlasováním rozhodne, kdo povede jako Prezident AeČR po zbývající volební období.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
chtěl bych Vás přesvědčit, že je čas provést zásadní změny v našem sdružení.

Po dvaceti létech se ukázalo, že látáním děr nic nespravíme a rčení “na hrubý pytel hrubá záplata” není také ta pravá cesta. Jenom maříme drahocenný čas při dohadování kdo na koho vymyslí ještě zamotanější stanovy a při tom je to tak jednoduché. Někteří kandidáti – se ani neobtěžovali přednést ve stručnosti své vize snad pod dojmem, že jsou jediní. To je zásadní chyba kterou tady tolerujeme a nikdy tak nemůže vzniknout kvalitní vedení. A o odpovědnosti se už vůbec nedá hovořit. Je to až s podivem, že se tady takovou dobu podařilo udržet kolektivní nezodpovědnost. To, že Vám někdo předloží před nos zápis z výboru a řekl to né já, ale výbor rozhodl jistě dobře znáte. Výbor ať vybere to nejlepší řešení, ale zodpovědnost nese prezident a jeho poradci.

Většina z Vás má určitě dobře prosperující firmy a divil bych se, že by svěřil rozhodování do rukou svých zaměstnanců.
Bohužel jsou mezi námi i Ti, kteří neumí podnikat a tak se nechali zaměstnat třeba ve státní správě, kde si v podstatě mohou dělat co chtějí – třeba prosurfovat půl pracovní doby na internetu. To je bohužel smutný obrázek o morálce dnešní doby, ale já jsem stále optimista a vím, že zde sedí i poctiví, pracovití a hlavně nezákeřní kolegové.

A tak Vás prosím – nechme pracovat a přesvědčovat skutečné odborníky, kteří by měli zájem nás vést a zastupovat. Ať nám předloží co vše by mohly pro nás dělat, ať nám předloží své návrhy na přímou volbu prezidenta a ať konečně předloží takové stanovy, které jsou jednoduché a srozumitelné průměrně inteligentnímu člověku.

Moje vize pro nastávající období by mohla vypadat třeba takto:

1. Kandidát na prezidenta si vybere svůj volební tým. Je velice důležité, aby již na této úrovni začal spolupracovat se všemi odbornostmi pro získání důvěry a hlavně hlasů. Tady již začíná týmová práce bez rozdílů odborností, která se určitě přenese do vedení AeČR

2. Volební kampaň začne 3 měsíce před konferencí na které se volí prezident. Během těchto tří měsíců se musí kandidáti zúčastnit živé diskuse, kde budou obhajovat své projekty. Tato diskuse bude vysílána on-line na internetu a záznam bude uložen na stránkách AeČR.

3. Volební kampaň je možné vést všemi legálními a dostupnými prostředky jako je v první řadě internet, tištěnou formou, osobní návštěvou v klubech atd. (Vše je v režii kandidáta a záleží jen na něm, kolik je ochoten věnovat přípravě, kdo mu je ochoten pomoci a kolik si sežene prostředků).
Na tomto předvolebním boji bude krásně vidět, kdo je skutečný pracant, umí přesvědčit, má nápady a nebojuje zákeřně.

No a to nejdůležitější na konec.
Jelikož se nenašel nikdo odvážný, kdo by byl ochoten se stát protikandidátem stávajícímu Prezidentovi, tak se hlásím jako kandidát a prosím o Váš hlas. Za to Vám mohu slíbit jediné, že za Vaší pomoci přivedu AeČR k podzimním volbám prezidenta a s pomocí nového výboru a revizní komise začneme odkrývat tunel pod našim aeroklubem.Kandidáti budou mít dostatek času připravit jak návrh stanov pro přímou volbu, tak navrhnout co s majetkem AeČR, ale hlavně přesvědčit členskou základnu. Co se týče jednotlivých klubů, tak je jen na nich, zda budou spoléhat na starý systém a nebo také vykročí odvážně ke změnám.

Děkuji za pozornost a přeji všem šťastnou ruku pro Vaší volbu.

Oběšení Máchy na tkaničce od bot, 16X haknuté Aeronoviny

Saturday, March 20th, 2010

Takový je současný předvolební folklor českých plachtařů a tak se dění z před konference AeČR v roce 2010 zapsalo do historie 🙁 Smutné historie…. Hlava mi nepobírá, co výhrůžkami se sérií útoků na web který si pronajímám, chtěli tito lidé dosáhnout.

Ze seznamu IP adres který poskytl provozovatel k dalšímu použití vyplývá, že jde hlavně o mladé lidi kteří se na útocích podíleli přímo, a další jim ve své hlouposti a naivitě zatleskali. Starší z aktérů – kódovačů, už si svůj díl vybral hned druhý den na konferenci a tak je to správné. Lidé, kteří jednají tímto způsobem do vedení AeČR nepatří.


Broucek

O to je to smutnější! Seznam samozřejmě letěl do koše, mladým život nafackuje za mě a jedeme dál 🙂
AE

Čestmír Kučera Návrh na změnu stanov

Thursday, March 18th, 2010

S blížící se konferencí se začínají množit návrhy některých chytráků, na změnu Stanov AeČR , tak aby jim změna co nejvíce vyhovovala. Souhlasíme s tím, že současné Stanovy jsou nepovedený paskvil, ale měnit je a upravovat různými přílepkami dle momentální potřeby nikam nevede. Udělejme tedy stanovy nové, vzešlé ze široké rozpravy všech členů. To však nebude ze dne na den, proto pro jistotu také navrhujeme toto „ Desatero“ na změny dle našich představ.

1. Členem volených orgánů se nemůže stát majitel nebo zaměstnanec jiného subjektu, provozující letecké práce nebo leteckou dopravu.

2. Členem volených orgánů může být osoba maximálně ve dvou po sobě následujících volebních období.

3. Kandidáti narození před listopadem 1989 předloží před volbami svůj Výpis trestů a Lustrační osvědčení.

5. President musí být zaměstnanec AeČR na dobu určitou (dle volebního období)

6. Členové výboru se nevolí, ale nově zvolený president je jmenuje
z navržených kandidátů v předepsaném poměru (motorář, plachtař, para.)

7. Konference se bude konat minimálně jednou v roce, kde bude předložena ke schválení roční účetní uzávěrka, vyhodnocený rozpočet z minulého období a návrh nového rozpočtu na následující období. Jednu za čtyři roky bude konference volební, kde se zvolí noví členové do orgánů na další čtyřleté období.

8. Pokud se člen výboru nezúčastní po sobě dvou zasedání Výboru, bude ukončena jeho činnost v tomto orgánu a president jmenuje nového člena.

9. Konference může odvolat kteréhokoliv člena volených orgánů.

10. Konferencí se zúčastňují pouze statutární zástupci členských organizací, případně jimi pověření zástupci. Požadujeme, aby konference hlasovala o každém budu zvlášť.