Archive for the ‘Paragáni’ Category

Vážení kolegové parašutisté,

Friday, April 15th, 2011

O skutečnosti, že si paraodbor AeČR udělal vlastní asociaci jsme informovali vzápětí po události. Od té doby se mnoho lidí logicky ptá, co bude dále a proč je okolo věci ticho. Z tohoto důvodu Přemek Nosek vydal tiskovou zprávu kterou rádi zveřejňujeme:

Vážení kolegové parašutisté,

od poloviny prosince loňského roku vzbuzují nejistotu mezi parašutisty kolující informace o průběhu řízení vedeném MD pro vydání „Pověření výkonem státního odborného dozoru SLZ – sportovní padák“.

Sportovní „skákací„ sezona již začala a mezi parašutisty se šíří dohady jak bude pokračovat řízení parašutistické činnosti a další s tím spojené agendy. Téměř každý druhý den volá některý z parašutistů se žádostí o radu jak pokračovat a postupovat dále. Z těchto důvodů Vám chci podat vysvětlující informaci, jak uvedená záležitost vznikla, jak se v současné době vyvíjí a jaká jsou možná řešení.

Vzhledem k vyhrocené situaci v AeČR a způsobu jakým byla prováděna tzv. optimalizace zaměstnaneckého stavu – kdy celá optimalizace spočívala pouze v „tupém, nekoncepčním škrtání“ tabulkových míst (převážně parašutistů) a bez konzultací s příslušným zodpovědným inspektorem para, jsme se rozhodli pro jiné řešení, které se stávajícím vedením AeČR není možné realizovat a je tudíž jedinou možností toto řešení zkusit mimo strukturu AeČR.

Chceme zabezpečit, aby peníze určené na parašutismus v parašutismu zůstaly a nebyly vyváděny do činností s parašutismem nesouvisejících.

Obrátil jsem se s žádostí o pomoc na Ing.Oldřicha Součka a několik dalších zkušených a fundovaných osob.

Na základě řady diskuzí, úvah a vlastních zkušeností jsme zvolili níže uvedené řešení:

Byl ustanoven právní subjekt s názvem „Centrum správy parašutismu“ – dále jen CSP, statutárním představitelem CSP je v současné době Ing.Oldřich Souček, jmenovaný byl ochoten ujmout se uvedené funkce pouze za podmínky, že jím prováděný výkon této funkce bude neplacený – ať již přímo, formou odměn nebo jakoukoliv formou skrytého financování (výhody, slevy atd), jeho pravomoc bude pouze jako statutárního zástupce CSP a ne v řídící struktuře para.

Náplní činnosti uvedeného CSP je pouze výkon státního odborného dozoru v parašutismu (dle příslušného leteckého zákona) a jediným zdrojem příjmu pro zajištění uvedených činností (v případě pověření) je plánována pouze neinvestiční státní dotace, příjem z činnosti rejstříku para, příslušných administrativních činností, přezkušování a případně darů.

Byla zpracována organizační struktura inspektorátu para, zkušebny para a stanoveny pracovní náplně jednotlivých funkcí.

V souladu s příslušným paragrafem leteckého zákona byla dále zpracována žádost o „Pověření výkonem státního odborného dozoru SLZ – sportovní padák“ a tato žádost byla dne 15.12.2010 podána na MD.

MD uvedenou žádost řeší, byl proveden audit na AeČR, dále audit možného pracoviště CSP a v průběhu měsíce dubna má být vydáno rozhodnutí.

Jaká jsou možná řešení:

1. Pověřen bude AeČR – nechci stanovovat prognózy dalšího fungování – představu si podle stávající situace udělá každý sám.
2. Pověřen bude CSP – tzn. vedení rejstříku, šetření nehod (AeČR ukončil v prosinci 2010 pro UZPLN šetření nehod), inspektorsko lektorská činnost, tvorba předpisů, činnost zkušebny (certifikace, technické způsobilosti atd.), školení, kurzy a examinátorská činnost. V případě pověření CSP budou v krátké době novelizovány směrnice a metodiky pro parašutistickou činnost, tak aby byly v souladu se stávajícím zněním leteckého zákona a zároveň byly vstřícné parašutistům.
3. Pověřen bude ÚCL – domnívám se, že zde by se velice složitě (za vysokých finančních nákladů) zabezpečoval plný výkon činností pro parašutismus.
4. Objevilo se několik signálů, že zájem o „Pověření výkonem…….“ projevila LAA – oproti AeČR se jedná o pružnější organizaci, neznám jejich představy, takže nemohu vydávat prognózy, jak by řízení parašutismu pod jejich zastřešením vypadalo.

Panem Dvořákem jsme byli obviněni, že parašutisté se budou divit, jak se jich negativně dotknou poplatky za úkony, které byly součástí žádosti CSP na MD – jak je vidět ani po 6ti letech ve funkci nezná pan Dvořák základní dokumenty AeČR, v ceníku za úkony jsme kopírovali ceník AeČR a řadu poplatků za úkony máme dokonce mnohem levnější a některé poplatky neplánujeme vybírat vůbec.

Nebudu zde porovnávat celý ceník – zde je příklad několika poplatků, které v současné době zajímají parašutisty nejvíce:

přezkoušení ŘS – ceník AeČR – 400,- Kč nečlen (100,-Kč člen AeČR)
– ceník CSP – 0,-Kč – všichni

kontrola technické způsobilosti padáku

– ceník AeČR – 400,-Kč nečlen

(100,- člen AeČR)

V současné době se poplatky po republice liší podle toho kdo to dělá.

Vypadá to na postupnou privatizaci, a z toho vyplývajících cen.
– ceník CSP 200,- Kč – všichni

vystavení padákového záznamníku

– ceník AeČR 1000,- Kč

(200,-Kč člen AeČR)

– ceník CSP – 200,- Kč – všichni

Chci zde uvést, že založení CSP a snaha o získání pověření výkonem odborného dozoru v parašutismu není v žádném případě vytváření jakési asociace parašutistů a jejich vyvádění z aeroklubů – to by myslím byla chyba, neboť parašutisté jsou spoluvlastníky majetku nejen v AeČR ale i v jednotlivých ZOČ a je v jejich zájmu tam i nadále zůstat.

Uvedené řešení je pouze snahou o vyvedení profesní dozorové struktury parašutismu mimo strukturu AeČR a pro zajištění nezávislého autonomního dozorování parašutistické činnosti.

Domnívám se, že náplní AeČR je řízení sportovní činnosti, organizování soutěží, rekordů, udělování výkonnostních tříd, sportovní zástup ČR směrem do zahraničí, ale výkon státního odborného dozoru musí být mimo tuto strukturu.

S výše uvedeným je spojena spousta dalších skutečností, které nás vedly k uvedenému kroku, ale to by bylo dlouhé povídání – pokud moje informace vzbudí zájem, jsem ochoten uvést další skutečnosti – byl bych rád, kdyby se k uvedenému tématu rozproudila diskuse, ale nechci hned zpočátku obtěžovat dlouhým podrobným materiálem.

Poslední co chci v této chvíli uvést – doporučuji: pokud máte stížnosti na jakékoliv nedostatky a chyby při vyřizování všech vašich parašutistických záležitostí – neřešte je mezi sebou a napište tuto skutečnost na MD – Odbor civilního letectví – jenom tak můžeme dosáhnout nápravy pro řešení vašich záležitostí.

Pokud jste tento dokument dočetli až sem pak vám děkuji za pozornost.

V Mladé Boleslavi, dne 11.4.2011 Přemek NOSEK