Archive for the ‘Vize’ Category

Naše letiště nemá se svazarmovci nic společného

Saturday, January 3rd, 2015

Já jsem na letišti které s AČR a svazarmem nemá nic společného a když jsou lidi v pohodě tak u nás létají a hangárují – případně si hangár postaví svůj když chtějí…

Na kolika letištích mohou aeroklubáci publikovat stejná prohlášení jako čtenář Aeronovin?

V jedné větě je řečeno vše…
Jedna dobře napsaná věta naprosto dokonale opisuje situaci na letišti. Kamarádské a nadšenecké prostředí, kde si mají lítači po nějakém čase možnost postavit i svůj hangár. Evidentně je zde vidět, že letiště je zcela otevřené světu a spravují jej lidé, kteří mají nějakou vizi letiště do budoucnosti a podle té také jednají..

Sumasumárum
Široce otevřená perspektiva letiště, každý slušný je vítán. To, co je v zahraničí naprostou samozřejmostí, v ČR aby člověk hledal lupou… Bohu žel, realita je jaká je, v tomto roce se budeme tématu otevření letišť všem hodně věnovat….

Nový aerodynamický tunel v Brně

Wednesday, May 16th, 2012

Na půdě Univerzity obrany v Brně vznikl nízkorychlostní cirkulační aerodynamický tunel. Projekt byl realizován pod záštitou sdružení Energoklastr a bude sloužit jak potřebám vědeckého výzkumu univerzity a členům sdružení, tak i potřebám průmyslu nejen jihomoravského regionu. Tunel bude uveden do provozu dne 5.6.2012.

Zařízení zaujímá půdorysnou plochu více než 320 m2 s výškou více než 6 m nad základnou laboratoře. Srdcem celého zařízení je jednostupňový axiální ventilátor s průměrem oběžného kola 2.8m a výkonem 261kW. Tato pohonná jednotka je dílem významného českého výrobce vzduchotechnických zařízení z Milevska, společnosti ZVVZ Machinery, a.s. Ventilátor umožňuje urychlení proudu vzduchu v měřicí sekci na více než 150 km/h. Zajímavé jsou i rozměry měřicí sekce, která má variabilní výstupní dýzu s průtočnou plochou větší než 4 m2.

Aerodynamický tunel nabízí nesmírně různorodé možnosti využití.

• Letectví: V aerodynamickém tunelu se provádí zejména testování modelů letadel a také jejich částí, a výzkum výrazně pomáhá ve všech fázích návrhu, vývoje, ale i provozu letadel.
• Automobilový průmysl: Analýzy proudění mohou významně pomoci při snižování odporu a vztlaku vozidel, zvyšování účinnosti brzd, při zvyšování efektivnosti chlazení agregátů, simulaci proudění v motorovém prostoru, analýzu proudění v prostoru cestujících, snižování špinění vozu, ale také při snižování aerodynamického hluku vozidel. Velmi podstatný je také přínos tunelu v oblasti snižování emisí a spotřeby.
• Zbrojní výroba: Nejvýznamnějšími oblastí aplikace aerodynamického tunelu je vývoj vojenských typů letadel a jejich částí, ale i slibně se rozvíjející oblasti bezpilotních prostředků. Při experimentální modelování atmosférického proudění lze např. simulovat transport zdraví ohrožujících látek ovzduším v případě teroristických útoků nebo v případě ekologických havárií.
• Strojírenství: Testování v aerodynamickém tunelu představuje jednu z důležitých analýz při vývoji ventilátorů, vrtulí ale i např. chladící techniky. Velice zajímavá je i oblast kolejových vozidel, kde lze zkoumat nejenom vnější aerodynamiku souprav jako celku a její dílčí detaily – chlazení brzd nebo dynamický účinek míjení protijedoucích vlakových souprav. Aerodynamického tunelu lze samozřejmě úspěšně použít také při vývoji lodních dílů pro analýzu proudění kolem plachet a palubních nástaveb.
• Energetika: Je zřejmé, že návrhy větrných elektráren přímo souvisí s aerodynamikou a efektivnost návrhu. Avšak předmětem výzkumu v aerodynamických tunelech je i efektivnost předpokládané instalace větrných polí pro danou geografickou oblast. Také v případě návrhu slunečních elektráren může aerodynamický tunel dovolit zohlednit účinky větru na jejich návrh a konstrukci.
• Stavební průmysl: Tunel najde uplatnění při modelování atmosférického proudění v krajině a v městské zástavbě, analýze odolnosti výškových budov a mostů proti účinkům větru, analýzy vlivu větru na urbanistické řešení staveb, ale i třeba na určení větrného komfortu obyvatel.
• Ekologie: Analýzy v aerodynamickém tunelu pomáhají při simulaci transportu znečišťujících látek ovzduším či při hodnocení hlukového zatížení okolí větrných elektráren nebo oblastí s vysokou hustotou automobilové dopravy. Poskytují také informace při hodnocení dopadu ekologických havárií na jejich okolí.
• Sport: Aerodynamický tunel se využívá ke snížení aerodynamického odporu při cyklistice, bruslení, jízdě po ledě či lyžování. Netradiční aplikací může být i testování nových materiálů pro výrobu stanů nebo oblečení.

Jedním z hlavních požadavků, který si realizační tým stanovil, bylo vybudování moderní laboratoře nízkorychlostní experimentální aerodynamiky a výchova mladých vědecko-výzkumných pracovníků z řad studentů i ostatních zájemců o tento obor. Laboratoř bude umožňovat, na základě realizovaných skutečných měření, ověřovat parametry stávajících i nově vyvíjených zařízení spadajících do nejrůznějších průmyslových oblastí. Pro úspěšnou realizaci hlavních požadavků se předpokládá velmi úzká spolupráce nejen s Univerzitou obrany, brněnskými univerzitami, členy sdružení Energoklastr, ale i se zájemci z ostatních regionů.

Aerodynamické tunely – historie

Vznik aerodynamických tunelů byl od samého počátku úzce spjat s vývojem letadel těžších než vzduch. První experimentální měření v těchto zařízeních výrazně přispěla k pochopení základních zákonitostí aerodynamiky, jako jsou např. vzniku vztlaku, odporu těles, řiditelnost. Výsledky bylo možno poté prakticky aplikovat na skutečné dílo a vyústily v realizaci prvního úspěšného řiditelného letu bratří Wrightů v roce 1903. Od té doby vznikla celá řada specifických typů aerodynamických tunelů navrhovaných a budovaných s ohledem na požadované parametry, aplikace a velikosti zkoumaných těles jako např. nízkorychlostní, vysokorychlostní, klimatické atp. Jejich základní principy však zůstávají stále totožné.

V České republice, v Praze Letňanech byl v roce 1922 založen Vzduchoplavecký studijní ústav ministerstva obrany. Tento ústav, dnes nazván Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s., se již od počátku zaměřil na aerodynamiku a pevnostní výpočty letadel. Vznik aerodynamických tunelů pro experimentální ověřování poznatků na sebe nedal dlouho čekat. V současnosti ústav disponuje třemi různými aerodynamickými tunely pro nízkorychlostní oblast měření s rozměry měřícího prostoru o průměru 0.6m, 1.8m a 3.0m a třemi tunely s přerušovaným chodem pro vysokorychlostní aerodynamiku s rozměry měřících prostorů od 0.12×0.12m do 0.9×0.6m. Realizace výstavby aerodynamických tunelů byla, je a vždy bude časově a finančně velmi nákladná záležitost. Vyjma lokálních aktivit jednotlivců z řad pedagogických pracovníků při univerzitách, kteří realizovali stavbu menších školních tunelů, nebyl již vznik výzkumných aerodynamických tunelů větších rozměrů v ČR uskutečněn.

Strategie rozvoje českého letectví na dalších 20 let

Friday, December 30th, 2011

Rozklad strategie MLČR více info

Hlasité volání Globální kampaň na podporu Zejdových více info

AirCadtes exchange více info

“Vychováváme lidi pro světové letectví” více info

“Ti, kdo ignorují historii, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji brzy zopakovali.” více info

Nabízíme: Letenky na Seznamovací let více info

Letenky na Seznamovací let zdarma pro letecké modeláře od 14 do 17 let více info

Aeroklubákem na zkoušku
Staňte se aeroklubákem na jeden den a poznejte aeroklub více info

Vize na rok 2011 – kam jsme za rok došli ?

Friday, December 30th, 2011

Na konci roku je dobré zamést si před vlastním prahem. Pojďme se podívat, kam jsme došli v jednotlivých bodech naší vize stanovené na začátku roku. V závěru pak stanovit další jasnou cestu.

1. Bezpečnost
Primární zájem nás všech, kteří se účastníme jakoukoliv formou na leteckém provozu. Primární důvod, proč byla založena EASA a tento důvod stanoven jako jeden z hlavních cílů Strategie EASA.

Jak jsme na tom u nás v ČR s plněním tohoto cíle? Právě skončená sezona 2011 ukázala, že velice špatně. Je potřeba na tomto cíli tvrdě pracovat. Uplynulá sezóna ukázala, jaké nástroje je potřeba užívat a jaké platí na ty, kteří jsou za bezpečnost letového provozu v ČR zodpovědní.

Ukázalo se velice jasně, že hlavním problémem jsou “lidé”, kterým o bezpečnost nejde v první řadě – funkcionáři v LAA a AeČR. Jsou to v letectví nevzdělaní lidé, kterým jde o jejich vlastní materiální jistoty a ochranu jejich ega. Životy lidí – pilotů pro ně nejsou na prvním místě žebříčku hodnot. A to je velice špatně!

V dalším roce 2012 uděláme vše proto, abychom naplnili strategii EASA, potažmo naši strategii v této oblasti. Každá další mrtvola bude mít automaticky za následek intenzivní kampaň za odstranění nedostatků, které jsou všeobecně známy a byly již několikráte popsány. Lze je shrnout do dvou slov – nekompetence a nezodpovědnost těch, kteří se před zodpovědností skrývají všemi možnými prostředky.

2.Cesty
Byl to 20 let zmatek a chaos. Ačkoliv po revoluci byly pokusy o vstup do světového letectví zaznamenány, nakonec se vše udělalo tak, aby letectví sloužilo estébákům zlodějům politikům a podvodníkům. Kdo nepochopil sám, že jediný smysl má pracovat pro světové letectví a nešel do něj na vlastní pěst, zpozdil se o 20 let.. Jak je vidět z obrázku cest, byl to skutečný chaos. Po Novém roce se všechny naše myšlenky opět vydají k jednomu cíli, kterým je tentokráte Světové letectví. Základní otázka zní: Proč se to neudělalo hned po revoluci? Odpověď jednoduchá: Estébákům to nevyhovovalo a ani to vlastně neuměli, protože všichni dodnes umí jen rusky 🙂 Jak známo, na cestu do velkého leteckého světa, je dobré umět dobře anglicky..

3.Mládež
Uf…… To je děs a hrůza! Co jsme zjistili? Katastrofální stav v modelařině! Aby vedoucí kroužků něco od státu dostali, musí v krkolomných termínech vyplnit stohy papíru, nemají prostory. A co je nejhorší, vůbec nejhorší, zaregistrovali jsme prudce klesající úroveň vzdělání dětí, které nám stát do letectví připravuje. Nezbývá nám proto, než adepty létání v co nejranějším věku připravit do letectví vzděláním v anglosaském systému. Jinak to nepůjde, na opravu špatného školského systému nemáme čas a není to náš obor..

4.ÚCL
Nedej Bože, aby v roce 2012 vyplaval na povrch nějaký skandál, který půjde rukolapně doložit. ÚCL je jedním z mála státních úřadů, které se navenek jeví jako čisté a funkční. I když sem tam probleskne nějaký spor mezi úředníky a těmi, kdož tam cosi vyřizují, lze to stále považovat za foklor okolo dění. Všichni víme, že důvěru EASA potřebujeme proto, abychom si mohli o našich věcech rozhodovat sami. Pokud důvěru ztratíme, nesmíme se divit, že bude v podstatných věcech rozhodovat někdo jiný. Pane Rado, držte opratě pevně v rukách!

5.Finance
To plyne z výše uvedeného obrázku. Dvacet let čerpal peníze určené pro letectví kde kdo s vyjímkou těch, pro které byli peníze určené. V roce 2012 budeme vyvíjet další nástroje pro kontrolu toku dotací od státu směrem k leteckým sportovcům. To, co se dělo, se již nesmí opakovat.

6.Školy
Hlavně z počátku roku intenzivní téma. Proběhla řada sporů mezi majiteli škol a ÚCL. Nakonec vše bylo jak se zdá, úspěšně vyřešeno vydáním nových směrnic a je konečně klid. Uvidíme, co přinese budoucnost. Problém, který nás stále trápí, avšak již se o něm otevřeně mluví, jsou školy vyrábějící rychlokvašky. Školy, jejichž managementu jde jen o peníze. Nicméně lze říci, že případ Javorník skutečně otřásl děním a zákazníci se naučili lépe mezi školami vybírat. Je to vidět na diskuzích, kde se noví zákazníci bez strachu dotazují na úroveň škol. A tak je to správně, jen tak dále!

7.MAKy
Zaznamenali jsem příznivý odklon MAKů od AeČR k samostatnosti. Dvořák slibuje horem dolem, když sliby nepomáhají, vyhrožuje. Z těch aeroklubů, které nadále nechtějí spolupracovat, dělá automaticky nepřátele. To je velmi špatná politika a nevede k ničemu dobrému. Jak již bylo sděleno, v roce 2012 se budeme jednotlivým MAKům věnovat a budeme je detailně rozebírat podobně, jako jsme to udělali v roce 2011 s jejich weby. Z výsledku průzkumu bude vidět, kam se za 20 let pohnuli, kolik jim ubylo nebo přibilo techniky, zda jejich statutár aeroklub zvelebuje, nebo ho pouze vybydluje a skrz něj živí svoji vlastní firmu. To bude zase rodeo 🙂 Už se těšíte? 😉

8.Pozemky
Bod, nad kterým je potřeba zhluboka zaplakat. Skalní aeroklubáci a estébák Dodal by nejraději, kdyby se uzákonilo, že bývalí členové Svazarmu mají na vše nárok zdarma a za nic, na co si ukáží, nemusí platit. Věci a události, které spory o pozemky provází, jsou neuvěřitelné. Na letištích chybí spolupráce se státní správou, neexistují strategie rozvoje letiště na kterých by spolupracovali všichni, kterých se to týká. Na tomto poli je potřeba ještě hodně zapracovat.

9.Pojišťovny
No to je jako u blbých! Práce s pojišťovnami, to chce nervy jako provazy. Všechny pojišťovny se sice ozvou na první dotaz, ale jakmile přijde na nějaké konkrétní jednání, chybí specialisti, chybí odbornost, chybí přehled ve světě, chybí základní údaje. Je to s nima těžká spolupráce, ale někam jsme již došli. Budeme na tom pracovat dále.

10.FAI
Dosáhli jsem malý posun alespoň v akrobacii. Budeme nadále tvrdě bojovat za to, aby byl Dodal, Bajzík a jim podobní byli nejdříve vyměněni za skutečné sportovce a letecké reprezentanty. Celý letecký sportovní svět již dobře ví, jaká je v ČR situace. Je jen otázkou času, než dosáhneme svého cíle.

To je asi vše k vizi z právě proběhlého roku. Není naším právem posuzovat svoji práci, ať to udělají jiní modří, kteří mají letecké vzdělání a zkušenosti v letectví.

“Ti, kdo ignorují historii, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji brzy zopakovali.”
Rozklad pro aerokluby zde Rozklad pro CZ GA zde
Toto je statický post – nové články najdete níže.

V létě poletíme s hybridem

Thursday, November 17th, 2011

Přistání kdykoliv, kdekoliv, na jakémkoliv povrchu, není potřeba letiště.
http://www.bbc.co.uk/news/technology-12110386

více

http://www.hybridairvehicles.com/

http://www.hybridairvehicles.com/images/imagegallery/main_image8.jpg

Ruština a interdisciplinární znalosti

Monday, October 31st, 2011

Ruština?
Proč v požadavcích máte proboha ruštinu? K čemu nám to bude? Takové dotazy padají do schránky od těch, kteří by v letectví rádi někam dotáhli. Odpověď je jednoduchá – pokud to opravdu někam dotáhnout chcete, rusky se začněte učit co nejdříve, španělštinu přibalte k tomu.

ČR je malý stát a samostatnou a nezávislou ekonomiku niky neměl a nikdy mít nebude, dokud ji někdo nezačne seriozně budovat. Kdo se trochu věnuje historii, jasně vidí že kyvadlo náklonnosti se s pravidelnou periodou vychyluje jednou na východ, jednou na západ. Ze současného vývoje již plyne zcela jasně, že to české kyvadlo dosáhlo amplitudu výchylky směrem na západ již před několika lety a již delší dobu míří zas k východu. Nebojte se, tanky nepřijedou, jen se pro letectví znovu otevře obrovský ruský trh, který už dávno postrádá znaky socialismu a s ním spojených “radostí”.

Čtenáři sledujte vývoj, výrobci připravte se na invazi do Ruska 😉 Nicméně pozor, k úplné a izolované orientaci na ruský trh již nedojde, ruský trh se pouze otevře a bude nějaký čas největším odbytištěm do chvíle, než se nasytí. Zaměřit se pouze na něj, by bylo chybou, je potřeba udržovat přítomnost na celém globálním leteckém trhu.

Máme velkou výhodu, brzy se vrátíme na dobře prozkoumanou půdu. Pro-ruskou leteckou výrobu jsme tu měli 40 let, šlapalo to jako hodinky, pracovalo v tom statisíce lidí. Je to vyzkoušená a ověřená věc, není se čeho obávat..

Interdisciplinární znalosti.

Pojem málo známý, ale zato velice důležitý pro výběr v letectví. Pokud se v životě chcete v letectví věnovat, je potřeba od raného mládí skládat školy tak, aby to mělo nějaký smysl a celkové vzdělání tvořilo kompletní blok znalostí. Mladý člověk, který má o letectví mlhavou představu, se těžko dokáže rozhodnout pro nějaký řetěz po sobě jdoucích škol. Tento mu musí někdo nadiktovat a vytvořit podle svých vlastních dlouholetých zkušeností, nebo pak použít druhou variantu, nechat to prostě osudu. U té první varianty Vám totiž hrozí, že budete chodit do jedné školy za druhou a v 35 letech se třemi tituly Vás nikdo nezaměstná, protože nemáte praxi.

Řazení škol on demand

Ideální způsob, jak si řešit letecké vzdělání. V první řadě se smiřte s tím, že v letectví ze školy vylezete v důchodu. Jinak to v tomto oboru nikam daleko nedotáhnete, zůstanete li spát na vavřínech, brzy Vám ujede vlak poháněný nekonečným zdrojem panem Vývojem. Step by step – dodělejte jednu školu, začněte pracovat = aplikujte poznatky v praxi. Velice rychle pochopíte, že z poza katedry svět vypadá o dost jinak, než je to mu v realitě.

Po nějakém čase praxe zjistíte, že by se Vám hodila ještě tamta škola a pak možná ještě ta kousek vedle. Tady je potřeba neváhat a začít si budovat kolekci kvalitních leteckých interdisciplinárních znalostí. Tedy takových znalostí, které opravdu potřebujete, po kterých toužíte a o nichž jste na 100% přesvědčeni, že je také v nejbližší budoucnosti uplatníte v praxi a velice dobře prodáte. Takové studium ze zájmu a z potřeby vzdělání je úplně jiným studiem než studium pro kus papíru, se kterým Vás bez praxe stejně nikam nevezmou.


http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQOgSfKLEVkRBm-_UoEiu5HfbzZJtRgpzZrl6W1AOmN_0AkCLbygg

Diktatura jedince je nesmysl, osvícenci v letectví neexistují.

Wednesday, February 9th, 2011

Za několik málo dní se nám sešlo spousta názorů, informací a nápadů. Pojďme si probrat ty nejzajímavější.

Výrobci ULL techniky:
Vskutku zajímavé reakce! A to v celé škále lidských povah, od cholerického výbuchu člověka, který by nejraději hodil do LAA granát, až po rozumné úvahy majitelů firem ochotných sdělit otevřeně svůj postoj, názor na věc a hledat nějaké řešení, které by vyhovovalo JEMU Ano, jen JEMU, o tom to celé je, protože všichni výrobci, kteří ULL letadla vyrábějí, koukají samozřejmě a zcela logicky uhájit nejdříve svoje vlastní zájmy.

Z celého malého průzkumu vyšla najevo zajímavá věc: To, co má nebo respektive měla dělat asociace výrobců ULL, dělá LAA ze zcela jednoduchého důvodu – nikdo nezabránil tomu, aby ji ovládli podnikatelé vyrábějící SLZ. Místo v asociaci výrobců se zástupci výrobců scházejí v LAA a tam si hájí svoje zájmy před státem, před jeho úřady a také Bohu žel, před vyšetřovacími úřady, když je potřeba se zbavit odpovědnosti za špatný výrobek, nebo ožulenou údržbu, na níž někdo z pilotů doplatil životem. Tento stav asi nikdo nezmění i přesto, že na něj všichni společně nadávají… Nemá smysl dále rozebírat, je potřeba jen situaci sledovat a nedovolit, aby se věci zametaly pod koberec a to obzvlášť v případech, kde pilot přišel o život..

Prodej a servis ULL
Velmi zajímavé téma! Opět v celém spektru zájmu, od výrobců, kteří mají výrobu ULL jen jako “přidruženou výrobu” a vyrobí třeba jeden kus za rok, výrobu rozšiřovat nechtějí. Následují výrobci, kteří sice vyrábí jen ULL a současný objem jim stačí a jsou s ním spokojeni. Končí to logicky těmi, kdož by nejraději dodávali jen svoje letadlo do celého světa – těmi správnými dravci.

S jedním takovým jsem měl asi hodinový telefonát na téma prodej a distribuce. Původní sen ve formě generálního dealera v každém státě, který si sám vytvoří síť servisů podobně, jako to mají třeba automobilky, se nekoná. Nutno dodat, že po posledním Fridrixu panuje skepse napříč všemi výrobci a exportéry strojů do zahraničí. Jak uvedeno v článku níže, made in China pronikla po automobilovém průmyslu už i do malého leteckého. Nicméně dle mého názoru jde stále o průzkum trhu a bude trvat ještě pár let, než si výrobky z Východu najdou svoje místo na trhu. Lidé jsou ke kvalitě výrobků z Východu stále skeptičtí a že se kvalita mezitím dostala na světovou, ještě nestačili postřehnout.

Další zajímavé téma bylo téma národních dealerů. Vesměs všichni výrobci kteří exportují, odmítají jít jinou cestou, než je jediné národní zastoupení a to i přesto, že dobře vědí, že v dané zemi existují firmy, které by jim prodaly více letadel a mají k tomu i lepší zázemí. To je dle mého názoru špatně, protože dealer se nemusí snažit, nemá konkurenci, nic ho nenutí hledat nové možnosti prodeje a servisu pro zákazníka. Obchodní model několika zástupců v jednom státě, by fungoval jistě lépe. V tomto směru by to chtělo něco v blízké budoucnosti vykoumat, respektive nějakým způsobem přesvědčit stát, aby měl větší zájem a pomohl s vybudováním servisních středisek v zahraničí.. Stát pomáhá budovat servisní střediska větším výrobcům, proč by nemohl alespoň trochu pomoci i malým?

Mladí konstruktéři u soukromníků
Nezbývá než zopakovat slova z článku od výrobce níže. Není zájem a by prý nebyl dokonce ani v případě, že by nějakou dobu soukromé firmě přispíval na zapracování člověka po škole stát. Co bylo, už se nevrátí, mladým leteckým konstruktérům nezbývá než pracovat jinde, po večerech si malovat letadýlka a zkoušet nějakého výrobce zda by do věci šel..

Co bylo už se nevrátí, české letectví nevybudovali Češi. Ano, je to tak:

Uměle vyvolaný růst českého leteckého průmyslu nastal v období studené války, kdy mělo toto strategické odvětví v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) a Varšavské smlouvy velmi významné místo. Výrazně narostly kapacity celého komplexu leteckého a obranného průmyslu. Vznikly zcela nové závody jako Aero Vodochody a Let Kunovice, které plnily významné úkoly v oblasti výcviku vojenských pilotů a regionální dopravy. Počet pracovníků v leteckém průmyslu se tehdy pohyboval okolo 30 tisíc a prodeje letounů do států Varšavské smlouvy a třetího světa tvořily okolo 80 procent zahraničního obchodu letecké výroby.

Tolik poznámka jednoho ze čtenářů k článku o pláči mladých manažerů. Přiznejme si, že síla, která měla hlavní podíl na tak velkém podílu letecké výroby v ČR před revolucí, pochází z Ruska. To je hlavní příčinou jak primárních úspěchů ve velkém letectví, tak ve sportovním segmentu. Orientace na Rusko se přetransformovala na Západ, majetek, který tyto továrny měly, se z části přetransformoval v následnické firmy, zčásti se propadl do tunelů 🙂 Co zbylo, to vidíme dnes, tleskat rozhodně nelze. Kdyby stát měl větší zájem,mohlo se uchovat mnohem více. Je to zas a opět o tom samém jako v AeČR – stát nedával pozor, ti, co na tunelování upozornili, se umlčeli všemi možnými způsoby, tunelovalo se 20 let. Výsledky lze dnes snadno vidět v našich hangárech..

Diktatura jedince je nesmysl, osvícenci v letectví neexistují.
Jeden z návrhu na řešení problému. V letectví na Zemi už jsem toho viděl hodně. Místa a státy, kde to funguje téměř dokonale, na druhé straně místa a státy, kde v letectví vládne totální chaos. Chaos není zajímavý, zajímavá jsou pro nás místa, kde to funguje. Ani na jednom z těchto míst jsem však nenašel osvícené Budhy kteří by řídili letectví odněkud z jeskyně, kde meditují nad dalšími postupy 🙂 Aby letectví řídil jedinec autokratickým způsobem je nemožné. Tudy cesta nevede, jsme jenom lidé a navíc létající, nikdo z nás nemůže s jistotou říci, zda tu bude zítra. Na druhé straně však jasně vidíme, jak to dopadne, když letecké organizaci vládne zedník, nebo novinář bez leteckého vzdělání. Zedník autokraticky káže kolik škváry 😉 se kam přidá, novinář vypráví pohádky, kterým věří jenom děti, které neumí do pěti počítat 😉

Má li letectví řídit osvícený Budha, musí pak mít podobu skupinky lidí v letectví vzdělaných, kteří jsou pro létání schopni udělat opravdu vše. Sám člověk nic nezmůže, ale naopak, ve skupince lidí s patřičným vzděláním a celoživotními zkušenostmi v oboru, lze dokázat zázraky. Co dokáže Budha v jeskyni jsem ještě neměl možnost vidět, ale co dokáže skupinka v oboru vzdělaných profesionálů, jsem v zahraničí měl možnost vidět mnohokrát.. Až tato věc bude v ČR pochopena, pak se věci začnou hýbat dopředu. Pakliže se tak nestane, nebo o to dokonce není zájem, je lepší nedělat nic.. Co se týče diktatury, není o čem diskutovat, situace je podobná. Hlavním diktátorem musí být vždy cíl. Pokud se ti, kdož cíle chtějí dosáhnout podmínkám splnění nepodřídí, ale podřídí se jinému diktátorovi, který slibuje, že je za (často nemalé) peníze k cíli dovede, pak se nesmějí divit, že se občas najdou na cestě ve zcela opačném směru, než k cíli skutečně vede. Je velice moudré se na cestě k cíli poradit s lidmi, kteří stejného, nebo alespoň podobného cíle už dosáhli.

Studenti a české “letadlové techniky”
Tady to není zlé! Naopak, školy jsou na světové úrovni a jsou si toho vědomy. A to až tak, že z některých přednášek musí odcházet zahraniční studenti, aby se nedozvěděli některá národní letecká tajemství:) Neví, nevím zda to není jen přehnaná namyšlenost děkana školy, který tyto příkazy vydává. Nicméně jedno je jisté, české vysoké školy jsou po teoretické stránce schopny připravit studenty na práci v globálním letectví podstatně lépe, než jsou schopny školy letecké. Člověk s diplomem z letadlové techniky z ČVUT nejde práci v zahraniční firmě mnohem rychleji, než člověk s ATPL průkazem z české letecké školy. O tom není pochyb..

Suamsumárum, je moc dobře, že ta konference byla! To jsme se zas dozvěděli věcí 😉

Pavel Mácha

Chce to aero holding, koncepci a osvíceného diktátora.

Tuesday, February 8th, 2011

Milé Aeronoviny,
dovolte mi reagovat na výzvu. Celá tahle komedie, není o ničem jiném, než o problému zvaném „čecháčkovství“. Náš problém je morální stav český společnosti, závist, tupost a blbost. V Čechách se v tuhle chvíli nesmí nic podařit. Protože na nic nejsou peníze a kdyby se náhodou něco podařilo, je to nebezpečný precedent. Na tom by někteří mohli tratit. A to se nedělá, že? To platí obzvlášť pro ty méně, nebo vůbec vzdělané, kterých je stále v letectví spousta.

Letectví je plné závistivců, a někteří jen koukají, kde co jakýmkoliv způsobem zabrat a parazitovat na tom. Tito lidé letectví nejsou ochotni dát duši tak to jejich snažení zákonitě musí dopadnout špatně. Oni to vědí, když přijde na lámání chleba, tak řeknou nevyšel nám plán. Podívejte se, co udělali se slavným ČSA. Co z něho zbylo? Co nám zbylo po svazarmu? Abych jenom neplodil moudra,

Co teda potřebujeme ?

1) Něco jako Letecká liga – od malých dětí až po velké. Heslo je jasný. Nauč se samostatnosti, nauč se dělat , nauč se tvořit. Vzduch je naše moře. Jinými slovy vše , co už tu za 1. republiky bylo a s čím má v Aerovce Zahradník tisícovou zkušenost, kterou nikdo za žádnou cenu nechce vidět, protože to je kus odvedené práce – prostě megaúspěch. Kadeti v Anglii, to se vám skutečně povedlo na jedničku. Za to vám musím upřímně pogratulovat.

2) Dále potřebujeme společenskou záštitu uznávaných osobností, které fandí letectví, technickému vzdělávání a hlavně vědí, o co jde. Ne teda nevzdělance z LAA a AČR. Potřebujeme osobnosti: profesory, sportovce, ředitele, senátory, poslance (ty slušnější) – a je to. Dokud české letectví nebude mít oporu v takových základech společnosti, nemá tady cenu nic vymýšlet.

No a pak to pofrčí, že se ti vaši kadeti nebudou stačit divit.

3) Vy jste s pilotama neměli vůbec blbej nápad! Říci popravdě jak to je a začít školit český lidi v cizině a pro cizinu, bylo, nebo vlastně teda je, geniální řešení. Doma se stejně nechytají a nikomu chybět nebudou. Světový letecký trh je stejně jenom jeden, tak hurá na něj. A jak je známo z historie, německý piloti se učili v Rusku, když doma nemohli.

4) Pokud se ale má něco řešit, chce to Aero holding, který byl úspěšně rospuštěn. Pokusy nahradit jej asociací leteckých výrobců a asociací výrobců UL letadel, vyzněly do prázdna, protože si každý si myslí, že je nejchytřejší. Dohromady se výrobci nikdy nedaj, protože se mezi sebou jako konkurenti nenávidí. Problém ale asi není v tom, že by stát nedal prachy, ale v tom, že ty prachy jsou na blbosti a ukájení choutek některých zneuznanců.

Podivejte jak to bylo v 50 letech. Stát řekl: konec hraní páni konstruktéři, jsme v háji, není na čem lítat, proto jdeme vyrábět migy. A za půl toku začaly padat z Letova. To musela být jízda!!! A jak se to vyřešilo a proč?? Byla koncepce a osvícený diktátor, který tomu skutečně rozuměl. Komunisti někdy uměli dávat ty správné lidi se správným vzděláním na ta správná místa, kde jim dali správné pravomoci. A pak to frčelo, že se mnozí nestačili divit.

Tak jsem si zas vylil dušičku, držím vám palce!
Zdraví váš poctivý čtenář!

Akademici neplodí, nejsou nápady, nejsou lidi, kradou se vítězství, projekty i celé firmy

Saturday, February 5th, 2011

Pomineme li skandál okolo zrušení pozvánky delegace z Aerovky na 1. Konferenci o strategii leteckého vzdělávání, je potřeba říci, že situace z jiného úhlu pohledu není až tak zlá. V následujících řádcích si projdeme průběh a okolnosti konference podrobněji.

Jak uvedeno v předchozím článku, chybí odvaha říci, kdo by se měl na konferencích kde se jedná o dalším vývoji letectví účastnit. Pokud jsou dané mantinely a je jasně řečeno, kdo a odkud má být, neměly by se tyto mantinely překračovat a lidé, kteří podmínky nesplňují, by neměli být na jednání ani zváni a už vůbec ne vpuštěni. Pokud se přeci jen vetřou, měl by se na konferenci někdo postavit a jasně vetřelce sledujícího jiné zájmy než je téma konference vykázat.

Nicméně je nutno konstatovat, že na tom nejsme s tou odvahou až tak zle. Na konferenci vystoupil prezident LAA Brskovský a začal vyjmenovávat úspěchy LAA. Jen co začal, ozvala se skupinka mladých manažerů s námitkou, že pan Brskovský je jaksi Out Off Topic – tedy probírá a hlavně propaguje věci, které nejsou tématem konference. Jak rychle Brskovský začal, tak rychle skončil. Slova se ujali mladí manažeři se smutným konstatováním, že nejsou vzdělaní lidé, kteří by v tom letectví pracovali, že by věděli jak na to, ale že k dosažení cílů není koho manažerovat. Ředitel Aera doplnil jejich závěr několika poznámkami, z nichž za hlášku dne považujeme slova “Nechceme dát do vzdělání miliony, utíkají nám kvůli tomu miliardy”

Pokud tato slova byla pronesena skutečně upřímně a nebyl to skrytý tah v osvědčeném vzorci ala “Mikulecký a letecká historie” který měl za cíl vyvolat ve státu pocit viny, aby ten pak pustil nějaké dotace, pak je potřeba těmto slovům s radostí zatleskat.

Že lidi nejsou, už jsme zjistili v akrobacii, v AeČR jako celku a teď to snad konečně dochází i těm “nahoře”. Jinými slovy, když už se to poctivě a se sklopenou hlavou přizná i “nahoře” už je to opravdu problém. Letecké akademické prostředí nefunguje tak, jak by mělo. Stát do něj sype peníze, ale nedostává lidi, kteří by přinášeli do českého letectví nové nápady, studovali prostředí a nové trendy, ukazovali co nejpřesnější cestu, kudy se asi věci budou vyvíjet a co je potřeba dělat, aby se nové výrobky prodávaly a lidi v leteckém odvětví měli práci. Když už se sem tam někdo aktivnější na scéně ukáže a chce předvést, co se ve škole naučil, je vzápětí “zmražen jako ATPL piloťák” 🙂 a ve svých výkonech umírněn akademickými seladony, jejichž jediným cílem je dočkat se vytouženého důchodu v co největším klidu. Že přes ně projdou nápady na dynamické revoluční změny, na to mohou mladí a nadějní klidně zapomenout.. Není proto divu, že tito nadějní lidé buď také propadnou letargii, nebo začnou své nápady prodávat do soukromého sektoru daleko do zahraničí, kde jsou vítáni s otevřenou náručí.

Lidé s leteckým vzděláním v této chvíli nejsou, nejsou nápady, není prostor a proto se sprostě krade. Jak stojí v nadpise,

kradou se vítězství, protože nikdo nevymyslí dostatek témat a soutěží, kde by se mohli realizovat všichni, kdo chtějí soutěžit

kradou se projekty, protože nejsou lidé, kteří znají hlubokou historii českého letectví a tím pádem ji nedokážou propojit se současností v jeden kontinuální celek.

– kradou se celé firmy viz http://aeronoviny.cz/2011/01/30/seznam-utoku-na-starou-aerovku/
a
http://aeronoviny.cz/storage/jak_ukrast_firmu.pdf

protože není nikdo, kdo by měl odvahu a znalosti zakládat nové firmy na zelené louce. Jinými slovy, stále se rozkrádá podstata zděděná po komunistech.. Že akvizici provozují nevzdělaní lidé, tomu se nemá cenu moc divit, protože jim v podstatě ani nic jiného nezbývá. Sami nic vybudovat nedokážou. Že se k nim přidávají lidé, kteří strávili v českém letectví celý život, je však na pováženou..

Když Dvořák se svým ukradeným vítězstvím kdysi přišel, znělo to jako zoufalý výkřik egoisty, bylo to námětem vtipů v letištních barech. V kontextu následujícího dění a událostí je ale nutno říci, že to bylo jakési první upozornění se vztyčeným prstem doprovázené slovy “To je jen začátek, bude hůř!!”. Jak je vidět, zle už je… 🙁

Susmasumárum článku: Kdyby existovaly jasné vize a směr vývoje, který by určovali v letectví vzdělání lidé, kteří nesledují sobecké cíle, ale výkon celého letectví jako celku, výše na uvedeným věcem a událostem, bychom nikdy nemuseli přihlížet. Aby bylo dosaženo naplnění snahy, která byla na konferenci naznačena, je potřeba jen trochu více osobní odvahy, nazývat věci pravými jmény a hned to začne fungovat..

Velice by nás potěšilo, kdyby někdo ze skupinky mladých manažérů, kteří se konference zúčastnili, napsal do Aeronovin svou vlastní představu na téma vzdělávání a motivace mladých lidí pro české letectví..

Aeroklubáci ve věku 30-40 let, pošlete inventuru MAKu

Thursday, February 3rd, 2011

Vzhledem k tomu, že se z maillistu aeroklubů odhlásilo pouhých 12 aeroklubů, je potřeba začít dělat věci trochu více “od podlahy” ve všech aktivních klubech. Za aktivní kluby v souladu s vytýčenou vizí považujeme všech 75 klubů uvedených v CPSce. Matematicky řečeno, z maillistu se odhlásilo 16 procent aeroklubů, zůstalo nám 84 procent. Nikdo nikdy neřekl a nikde není napsáno, že pokud v budoucnosti odhlášené aerokluby uvidí, že nám to funguje, že se nemohou do maillistu opět přihlásit. Nikoho k ničemu nenutíme, o žádné souboje ani napětí nestojíme, děláme vše pro radost, zábavu a v očekávání nových zážitků, které letecký sport bezesporu poskytuje. Zážitků je zatím více, než na scéně Národního divadla, těšíme se, že v blízké budoucnosti převáží ty veselejší 🙂

Tak vysoké číslo jsme nečekali i přesto, že Skuteč ukázala klesající tendenci důvěry v AeČR. Nebudeme zdržovat a chodit okolo horké kaše, začneme rovnou anketou na tělo, s cílem vytěžit z aeroklubů ty problémy, které budoucnost aeroklubů nejvíce ohrožují..

Tímto se obracíme na všechny aeroklubáky ve věkovém rozmezí 30-40 let s prosbou o zaslání odpovědí na několik následujících otázek:

1) Co se ve Vašem aeroklubu za dobu Vašeho členství postavilo nebo renovovalo a co se naopak zbouralo?

2) Myslíte si, že údržba nemovitostí, obzvláště těch zděděných po Svazarmu, je dostatečná a na dobré úrovni?

3) Jakou tendenci má Váš aeroklub? Je to styl “vylétáme, vybydlíme a odejdeme”, nebo naopak, rozvíjíme a budujeme?

4) Bydlí, nebo podniká Váš statutár na letišti? Pokud ano, myslíte si, že to má pro letiště jednoznačný přínos, nebo na letišti pouze parazituje?

5) Myslíte si, že jste pravdivě a pravidelně informováni o majetkové a finanční situaci Vašeho klubu či sdružení?

6) Kolik klubové techniky ubylo, nebo naopak přibylo, do Vašeho hangáru? Jaký je její průměrný věk a průměrný nálet hodin?

7) Myslíte si, nebo máte informace, že na úkor Vašeho aeroklubu podniká jiná firma, která aeroklub používá jako prostředníka k získání státem dotované letecké techniky?

8.) Máte přesný přehled o pozemkové situaci na Vašem letišti?

9) Vytváří vedení Vašeho aeroklubu “finanční fondy generálek” na leteckou techniku?

10) Existují ve Vašem aeroklubu jiné příčiny, které by mohly mít za následek nucené ukončení činnosti vašeho aeroklubu v blízké budoucnosti? Pokud ano, můžete jmenovat, krátce zdůvodnit a popsat okolnosti?

Tolik otázky, které pokládáme střední generaci, která během několika nejbližších let převezme do svých rukou řízení aeroklubů. Aeroklubáci ve věku mezi 30-40 rokem jsou těmi, kterým končí bezstarostné létání ve stylu přijdu na letiště, vytáhnu éro, polétám, případně umeju, vrátím do hangáru, odepíšu a jdu domů.. O zbytek se postaral už někdo jiný. Generační výměna v aeroklubech je běžná a pozvolná věc v případě, že aerokluby fungují v historicky ustáleném prostředí. Bohu žel, takové prostředí v ČR neexistuje, všichni víme proč – bolševický plevel nám v aeroklubech vydržel déle, než bylo zdrávo. Z tohoto důvodu je právě nadcházející generační výměna v aeroklubech více než důležitá. Na tom, jací lidé nastoupí po generaci estébáků vychovaných podle hesel “udej koho můžeš, malá domů, kdo nekrade okrádá sám sebe a svoji rodinu, ze společného krev neteče”, v této chvíli velmi záleží. Je to velmi důležitý mezník, který rozhodne, jakým směrem se bude české sportovní letectví v nejbližších letech ubírat..

Snažte se pánové, předem děkujeme za Vaše odpovědi, na přání je s radostí uveřejníme! Výše uvedené otázky jsou otázkami na tělo v každém aeroklubu. I když na ně neodpovíte do Aeronovin, vytiskněte je, pověste na nástěnku ve svém klubu a diskutujte o nich. I to Vašemu aeroklubu přinese prospěch..
KLIN