Archive for the ‘Výbor AeČR – záznamy’ Category

Rozbor ZÁPISu Z JEDNÁNÍ VÝBORU AeČR 11. července 2011

Sunday, July 31st, 2011

Zde je několik postřehů ze zápisu jednání Výboru AeČR. Některé perly jsme si nechali v redakci na speciální článek.

160210/2i) Směrnice Aeroklubu ČR – www přístup
Usnesení: Výbor ukládá (p. Hammer) nové umístění dokumentů v rámci jednotné vizualizace www.aecr.cz.
Kontrola usnesení: Úkol nebyl splněn, Jaromír HAMMER požádal o specifikaci úkolu, která mu byla Vlastimilem DVOŘÁKEM vysvětlena. Termín: 31. července 2011

Co znamená jednotná vizualizace, když nemáte žádnou vizi fungování, plán na restrukturalizaci AeČR přednesený před volbami Dvořákem neplníte, stanovy registrované na Min vnitra jsou vám totálně ukradené. Předpokládáme tedy, že v “rámeci jednotné vizualizace” znamená pouhou zástěrku pro odstranění kompromitujících dokumentů z webu AeČR. Skutečně je jich tam hodně. Kdyby se vám nějaký dokument ztratil, rádi panu Hamerovi pomůžeme tento obnovit z naší zálohy webu AeČR 😉

1705109b) Integrální palubní přístroj
Kluger tento přístroj dostane možná na Svatého Dyndy 🙂 Je neuvěřitelné, jak dlouho se táhne tento problém zápisy z výborů. Pokud to takto bude ještě pár let pokračovat, může pak Kluger odevzdat vrácený přístroj rovnou do muzea 🙂

Kontrola usnesení: Vlastimil DVOŘÁK provedl volbu vice-prezidenta AeČR ve smyslu Stanov AeČR. Petr KOUTNÝ navrhl do této funkce Miloše FIALU, který nominaci akceptoval. Následným hlasováním (11 pro, 1 se zdržel, 0
proti) byl Miloš FIALA zvolen pro období do další volební konference AeČR. vice-prezidentem Aeroklubu ČR.
No, to jsme to zas vyhráli.. Raději nekomentovat..

201210/9a AK Toužim – úhrada škody Usnesení: Výbor AeČR ukládá vedoucímu EÚ zaslat AK Toužim poslední upomínku k úhradě dlužné částky. Pokud nedojde k úhradě, vymáhat
uvedenou částku soudně. Zodpovídá: vedoucí Ekonomického úseku AeČR Termín: 31. 12. 2010
Proč se takovéto věci probírají na Výboru? Neexistují jasné regule obchodu dané zákonem? Zákazník nezaplatí fakturu, pošlou se dvě upomínky, dá se věc k soudu, prohraje, nezaplatí znovu, pošle se exekutor. Na co jednoduché věci musí být v zápise jednání Výboru? Pokud to takto půjde dále, za chvíli budeme číst v zápisech “Pan dodal požádal Výbor o malou přestávku k vykonání velké potřeby.” Proč takovéto ptákoviny dáváte do zápisu? Aby byl dlouhý a bylo vidět že něco vůbec děláte?

080211/5a Prodej vyřazené techniky
V majetku LSC (plachtařská reprezentace) je 6 kusů starých (r. v. 1995)pilotních padáků a vrak kluzáku L-23 OK-9204. Padáky nejsou nadále pro reprezentaci třeba, ke konci roku byly zakoupeny nové. Vrak L-23 nemá
žádné využití, je jen zdrojem nákladů na uskladnění.
Detto viz výše – proč prodej šrotu a DKPček musí být v zápisu? Proč se na Výboru zabýváte ptákovinami?

080211/9c Fakturace letových hodin na OK-2345
Usnesení: Předseda PK porovná údaje a v případě zjištění rozdílu oznámí tuto skutečnost vedoucímu EÚ, který vystaví faktury. Zodpovídají: předseda PK a vedoucí EÚ AeČR Termín: ihned Kontrola usnesení: Vzhledem k výměně na postu předsedy PK posunut
termín splnění úkolu do 31. července 2011. Usnesení: Výbor ukládá zapsat v leteckém rejstříku a v dokladech kluzáku jako jediného vlastníka Aeroklub České republiky. Zodpovídá: letový letový ředitel AeČR
Termín: ihned
Co to je za informaci pro členy? Oč v této věci vůbec běží? Jak si to má člen aeroklubu vysvětlit? Ono se kradlo ? Nefakturovalo? Jak to, že jsou rozdíly?

070411/2b Návrh rozpočtu AeČR na rok 2011
Kontrola usnesení: Vedoucí EÚ informoval, že do konce roku se zřejmě podaří udržet vyrovnaný rozpočet.
No ono se to podaří jistě, daří se to 20 let v jejichž průběhu jste si vybudovali spoustu tunelů, kterými zisk vyvedete na svoje soukromé účty..

070411/3a Odprodej vraku letounu L-60 OK-LKF Opět ptákovina, proč prodej šrotu musí být na webu a řešen Výborem?

070411/3b Pronájem letounu An-2 subjektu, stojícímu mimo AeČR
Usnesení:
Výbor pověřuje letového ředitele AeČR sjednáním konkrétních podmínek se zájemcem. Výbor pověřuje prezidenta AeČR rozhodnout o pronájmu letounu.
Na příštím jednání bude podána informace. Zodpovídají: Letový ředitel ve spolupráci s prezidentem AeČR
Termín: 14. května 2011
Může AeČR pronajímat techniku třetím subjektům když na ní byly čerpány prostředky na údržbu techniky z dotací na sportovní techniku? Co na to ostatní firmy které podnikají regulérně?

070411/4d Návrh na vyznamenání FAI
Usnesení: Výbor návrh schvaluje a ukládá generálnímu tajemníkovi postoupit jej dle stanovených postupů FAI. Hlasování: 9 – 0 – 1. Zodpovídá: generální tajemník
Termín: 31. května 2011 Kontrola usnesení: Úkol splněn
Koho? Čeho? Za co? Jak má z této informace platící člen AeČR vědět oč běží? jedná se snad o vyznamenání pro Dvořáka ? Pokud ano, bude potřeba napsat řádný dotaz na FAI a vysvětlit, jak se věci mají…

70411/6a Návrh na vyznamenání FAI
Usnesení: Výbor návrh schvaluje a ukládá generálnímu tajemníkovi postoupit jej dle stanovených postupů FAI. Hlasování: 10 – 0 – 0. Zodpovídá: generální tajemník
Termín: 31. května 2011 Kontrola usnesení: Úkol splněn.
Znovu to samé jako výše! Komu, za co?

070411/6b Návrh na vyznamenání FAI
Usnesení:
Výbor návrh schvaluje a ukládá generálnímu tajemníkovi postoupit jej dle stanovených postupů FAI. Hlasování: 9 – 0 – 1. Zodpovídá: generální tajemník Termín: 31. května 2011
to samé! Komu a za co??

070411/9a Řešení otázky výcvikového kluzáku
Usnesení: Výbor ukládá pozvat na příští jednání Jaroslava Potměšila. Zodpovídá: generální tajemník AeČR
Termín: 14. května 2011 Kontrola usnesení: Úkol splněn.
Další ptákovina, Dodal šel na malou 🙂

140511/1a Pověření AeČR k výkonu státní správy
Usnesení: a) Na základě výsledků Ohledání v sídle účastníka řízení zpracovat písemnou informaci a návrh na opatření, ke kterým zorganizovat elektronické hlasování výboru. Zodpovídá: prezident ve spolupráci s generálním tajemníkem AeČR
Jedná se o to ohledání, v jehož závěru se přišlo na to že v AeČR používáte ke správě databáze editor T602?


140511/1c Informace o vývoji a přípravě výroby dvojsedadlovky firmy HpH Sailplanes
Usnesení: a) Zpracovat podklady pro informaci ČO a prezidenta AeČR Zodpovídá: předseda PK AeČR ve spolupráci s Ing. Potměšilem Termín: do 11. července 2011 Kontrola usnesení: Úkol nesplněn.
Proč je úkol v tak důležité věci nesplněn? To se jen tak konstatuje? Kdo za to nese zodpovědnost?

140511/4a Dotazník Mezinárodní letecké federace FAI
Usnesení: Výbor ukládá: a) Požádat písemně LAA ČR, ČBS a ČMoS o zaslání potřebných údajů s termínem do 30. června 2011 Zodpovídá: generální tajemník
Termín: ihned b) Poskytnout generálnímu tajemníkovi potřebné údaje z letecko provozního úseku včetně para
Odpovídá: letový ředitel Termín: ihned
c) Dle získaných údajů zpracovat dotazník za ČR a zaslat FAI Odpovídá: generální tajemník
Termín: 8. července 2011 Kontrola usnesení: Úkoly splněny.
Co je to za dotazník? Kde si jej člen AeČR může prohlédnout?

140511/4b Informace z jednání Výkonného výboru FAI
Usnesení: a) Zaslat dopis prezidentovi FAI, jehož koncept bez připomínek schvaluje Zodpovídá: prezident ve spolupráci s generálním tajemníkem AeČR Termín: ihned
Kontrola usnesení: Úkol splněn. Prezident FAI ve své odpovědi plně podpořil řádně zvolené funkcionáře AeČR a konstatoval, že podobné problémy se čas od času vyskytují ve více národních aeroklubech, kdy různé skupiny, které se snaží uchopit moc v nějakých organizacích, jsou obvykle ve svých ambicích
neúspěšné. Kopie dopisu Prezidenta FAI je Přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Ono je FAI a potažmo AeČR mocenskou organizací? Hm……. nemělo by to být organizace zbývající se organizováním sportovních soutěží? Zajímavé!! Tyto otázky bude potřeba s představiteli FAI řádně prodiskutovat.. AeČR by neměl být mocenskou organizací..

140511/4c Aktualizace pasportizace majetku AeČR
Kontrola usnesení: Vedoucí EÚ Milan POUPA informoval, že přehled majetku zaslala zhruba polovina ČO AeČR.
A divíte se, že vám aerokluby nechtějí prozradit svůj majetek? Byli by pěkní hlupáci!!

140511/4d Nominace vice-prezidenta a člena Sportovní komise FAI Usnesení:
Výbor ukládá nominovat Jiřího Dodala do funkce vice-prezidenta a člena Sportovní komise FAI pro období 2011/2012. Zodpovídá: prezident ve spolupráci s generálním tajemníkem AeČR Termín: 8. července 2011
Kontrola usnesení: Úkol splněn.
Když už budou nové stanovy které zajistí, aby do této funkce nebyl samovolen dinosaur?

140511/9c Příští jednání Výboru AeČR
Usnesení: Jednání organizačně zajistí generální tajemník. Zodpovídá: generální tajemník AeČR Termín: 11. července 2011 Kontrola usnesení: Úkol splněn.
Potlesk panu Dodalovi!!Zvládl to na jedničku! Velice smradlavá samochvála…

110711/4a Dopisy „Českých letců“
Generální tajemník AeČR předložil korespondenci „Českých letců“, kterou tito anonymové rozeslali do některých členských organizací FAI a Mezinárodní akrobatické komisi FAI. Usnesení:
Výbor konstatuje, že tato korespondence svým obsahem značně poškozuje Aeroklub České republiky i jeho jednotlivé funkcionáře v zahraničí, v Mezinárodní letecké federaci i její Mezinárodní akrobatické komisi a ukládá generálnímu tajemníkovi AeČR zpracovat Prohlášení Výboru AeČR a zaslat jej do všech členských organizací FAI, Sekretariátu FAI a publikovat na web
stránce AeČR. Zodpovídá: generální tajemník
Termín: 31. července 2011
O jakém poškozování to mluvíte? To, že někdo napíše do zahraničí jaký máte ve věcech bordel, jaká děláte svinstva a jak poškozujete letecké sportovce, to je poškozování? Nedělejte tyto věci, jednejte přesně opačně! Pracujte pro lidi, pro sportovce a pro letecký sport.. Správně jste si všimli, že se problém iniciovaný Zejdovými již přenesl na úroveň FAI. Tedy tam kde se jedná o vás bez vás a Dvořák už to nemůže zařídit přes svoje známé..To je na vás správná páka která funguje a tou je potřeba věci napravovat.. Doma máte věci ošéfované a nikdo s váma nepohne.. Pokud tu někdo škodí, tak jste to vy, svojí neprofesionalitou, nekompetentností, neochotou a neschopností řešit problémy. Na možnost, že neřešený problém se Zejdovými pronikne až do FAI, jste byli upozorněni a přesto jste proti tomu nic neudělali. Dnes se to FAI řeší, je z toho celosvětová ostuda, padají trestní oznámení, investiguje se v minulosti, hledají se souvislosti, ztrácí se čas. A to vše jen kvůli tomu, že Dodal nebyl ochoten sednout se Zejdovými ke kulatému stolu a jednat. Když se o jednání pokusil Dvořák před volbami, Dodal mu to zakázal. Pokud to takto půjde dále, bude Dodal příčinou rozkladu FAI. Vše k tomu v tuto chvíli směřuje.

110711/5a Spoluúčast AeČR na tvorbě metodiky výcviku, leteckých předpisů a pravidel létání pro G.A. po 1.8.2011 Jan ROLINEK navrhl, aby na základě konkrétních dotazů, jakým způsobem bude AeČR po 1.8. 2011 dále účasten na tvorbě metodiky výcviku, leteckých
předpisů a pravidel létání pro G.A., AeČR podal svým členským organizacím jasnou odpověď, jakým způsobem na těchto výše uvedených procesech bude AeČR dále účasten. Případně by AeČR měl podniknout takové nezbytné kroky, aby na jedné straně nedocházelo ze strany členských organizací ke zkresleným či nereálným očekáváním, na straně druhé zajistit kontinuální účast AeČR u těchto procesů.
Změnili jste názor o 180 stupňů? Ještě nedávno Dvořák vykřikoval v televizi, že metodika je ověřená, psaná krví a že ji není potřeba měnit 🙂 Zajímavé!!

110711/6f Provozně technické skupiny – PTS
Motorová komise konstatuje, že v souvislosti s nižším náletem letových hodin flotily AeČR jsou i nižší výnosy PTS. Proto je nutné provést analýzu výnosů a nákladů PTS. Finanční prostředky získané za pronájmy již nebudou stačit na pokrytí nákladů PTS.
Konečně se přiznává pravda? Vytunelováno, rozkradeno, nejlepší mechanici vyškolení za peníze AeČR již dávno pracují u konkurence…

110711/9a Stanovy Aeroklubu ČR
Ve smyslu usnesení VII. konference AeČR, bod V., odst. (1) se na návrh Luboše JANÁČKA výbor znovu zabýval nutností tvorby návrhu nových Stanov AeČR pro schválení Řádnou konferencí AeČR.
K čemu? Když je stejně nedodržujete?

Na příštím jednání Výboru podá předseda komise zprávu o stavu zpracování návrhu (alternativních návrhů), aby na příštím jednání mohl být určen termín konání VIII. konference AeČR, která by se měla uskutečnit v nejbližším reálném termínu. Zodpovídá: Miloš FIALA Na to se velice těšíme, jelikož mimořádná měl být dávno a na tu se potichu zapomnělo..

110711/9h Příští jednání Výboru AeČR Příští jednání Výboru AeČR se uskuteční v zasedací místnosti budovy AeČR v Praze 4 v pondělí 12. září 2011 od 14.00 hodin. Organizace řízená jednou za 3 měsíce zákonitě musí zaniknout..

ZÁPIS z jednání motorové komise AeČR
dne 10. května 2011, Veleslavín
Opět neprůhledné hospodaření s dotacemi, žádná zmínka o situaci se Sůčkami.. V komisi je nadále Jirka Duras. Vrátil se, nebo veřejnost oblboval tvrzením: “Už s nimi nic nemám, odešel jsem z komise..” Divné..

Suamsumárum: Děs a hrůza na jedné straně, komedie se ztrátou času na druhé..

Svazarmovci měli Výbor

Wednesday, April 13th, 2011

http://www.aecr.cz/upload/www.aecr.cz/pr/_dir/1685/zapis-070411adef.pdf Vše při starém, psi štěkají, karavana jede dál:
– o nějaké konferenci, která již dávno měla být ani zmínka,
– změna stanov nebude, vždyť ono je vlastně vše v pořádku…
– Dvořák si nechal vyznamenat svůj byznys,
– největší problém jsou malicherné medaile,
– z OK OK-8812 se stává horká brambora kterou nikdo nechce,
– Kluger svůj integrovaný přístroj dostane možná už tyto Vánoce,
– kšeft s DG1000 nebude,
– přiznali jsme konečně bordel v jednání kolem Blaníků,
– neumíme zvednout telefon a optat v HPH, kolik už si aerokluby objednaly Twin Sharků, raději to omluvíme rozporuplnými informacemi…

Susmasumárum: Jak za hluboké totality, místo posunu dopředu se hledají to nejlepší výmluvy..

Zápis z jednání Výboru AeČR 8.2.2011

Saturday, February 12th, 2011

Zápis z jednání najdete zde: http://www.aecr.cz/sekretariat-stary/Vyb69.pdf

Susmasumárum hned na začátku: Nic se nezměnilo, vše je při starém.

Nejdůležitější body:

1) Hana Zejdová na základě dramatických událostí předcházejících jednání Výboru AeČR odmítla podepsat dopis Výboru AeČR. Důvodem je strach z pomsty. Dopis podepsal pouze pan Zejda, který není členem AeČR. Jak lze vidět v zápise, dopis byl jednoduše smeten ze stolu.

2) Krejčiřík se znovu vrátil do vedení plachtařské reprezentace. Zopakovala se situace s odvoláním Dodala.

3) Bajzík se znovu vrátil do do vedení akrobatické reprezentace. Jak je vidět, pistole na hlavě Dvořáka se neminula účinkem. Viz http://aeronoviny.cz/2011/01/13/bajzik-vytahl-na-dvoraka-pistoli/

Převzetí moci v AeČR se nekonalo, přijatá opatření jsou pouze kosmetické úpravy původního stavu.

Otázka plyne z logiky věci: Co dál??
Odpověď jednoduchá: To samé, co před jednáním Výboru. Jednání se státními orgány a s FAI s cílem napravit věci tak, aby fungovaly pro všechny letecké sportovce a ne jen pro skalní funkcionáře, kteří se znovu nacpali do vedení jednotlivých komisí, navíc praktikami, které jsme mohli sledovat v přímém přenosu.

Zápis z jednání Výboru AeČR dne 18. 10. 2010

Monday, November 1st, 2010

Kdo si počká, ten se dočká 😉 Zápis se konečně objevil zde:

http://www.aecr.cz/download.php?file=upload/www.aecr.cz/_dir/1538/vyb18a10a10-def.pdf

Půjčování techniky LSC po letištích Výbor 17.5.2010

Tuesday, June 15th, 2010

Stále častější dotaz který je ze strany AeČR zodpovězen zde: http://www.aecr.cz/sekretariat-stary/Vyb65.pdf v zápise z Výboru

1204109b) Speciální letadlová technika je již rozhodnutím výboru z roku 2009 přidělena do správy řediteli LSC, který je odpovědný za její využívání a technický stav. Na řediteli LSC je rozhodnutí, zda tato technika bude provozovat pouze v letecké škole Vrchlabí, nebo bude i
zapůjčována na výcvik nových sportovců na jiných letištích. Ale ředitel LSC je povinen dohlížet na dodržování fakturace pevně stanovené ceny za suchou letovou hodinu. Do letové hodiny nesmí být započítán plat instruktora, ani jiné náklady související s provozováním na
jiném letišti, než na letišti LSC ve Vrchlabí.

Pro začátečníky info přímo od Stana Bajzíka: AeČR není pouze jediným provozovatelem který učí akrobacii. Seznam tedy vypadá takto:
1) Duras Karlovy Vary – myslím že to dělá dobře,
2) LSC letecká škola ve Vrchlabí – pořádají pravidelně kurzy.
3) Když si to se mnou někdo dohodne a je slušný a je ochotný se přizpůsobit mému plánu, tak taky nemám problém
4) Bemoair dělá akrobatické výcviky
5) Miloš Ramert – Gac dělá akrobatické výcviky.
Stano Bajzík

Pokud má někdo další informace nebo škola která chce být do seznamu přidána, prosím mail do Aeronovin. To samé platí o instruktorech akrobacie na volné noze kteří si mohou sehnat éro pro výcvik.

AeČR by mohlo o vyvěšení zápisu z Výboru informovat na první stránce a v maillistu. Takovéto partyzánské zveřejňování zápisu by také mohlo skončit

Výbor AeČR 19 03 2010 – Dvořák má nůž na krku

Thursday, May 20th, 2010

Včera byl Výbor, Dvořák zcela otevřeně dostal nůž na krk a to kvůli velice pochybnému zdůvodnění setrvávání Dodala v AeČR. Result jednoduchý, očekávaný a zcela logický: Buď do Skutče Dodal v AeČR nebude,nebo půjdete oba. Rozhodnutí Dodala ponechat a omluvit jeho činy tím, že mu to systém umožňoval, opravdu nebylo od Vlasty rozumným krokem.

Bohu žel, situaci ještě vyostřil další megaproblém, který vyplaval na hladinu dění a v němž má Dodal také svůj podíl. Dvořák je v tom zcela nevině, jelikož jak se zdá, už řeší již neřešitelné:

O co jde? V roce 1993 si AČM nenechal dle delimitační smlouvy zapsat všechny budovy do majetku. Povinnost zapsat na katastrálce majetek na LKMT do majetku AČM byla zakotvena ve smlouvě podepsané Petrem Jirmusem.

AK Moravská Třebová využil po 10 letech vydržovací právo a nechal si je zapsat do svého vlastnictví a chvíli to tajil. Měli k tomu od Dodala a jeho okolí dobré podmínky. Dvořák držel průšvih v tajnosti, problém se pokoušel řešit od dubna 2006, ale výsledek je zatím ten, že v AKMT na něj udělali dlouhý nos okomentovaný Vlastíku, je pozdě, polib si…..

Otázka zní: Je tento problém důvodem stěhování LSC do Vrchlabí?

Ve Skutči bude asi pěkně dusno. Máme se na co těšit!

Dvořák svolává setkání zástupců MAK do Skutče

Saturday, May 8th, 2010

http://www.aecr.cz/download.php?file=upload/www.aecr.cz/_dir/1386/pozvsk.pdf

1. jednání Výboru AeČR po VII. konferenci AeČR

Friday, April 30th, 2010

Najdete zde http://www.aecr.cz/download.php?file=upload/www.aecr.cz/_dir/1378/zapis-usneseni-12a4.pdf